Όροι χρήσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

στο
policenet.gr

 

I.    ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Policenet.gr, (εφεξής ο «Δικτυακός τόπος»), φιλοξενεί την ψηφιακή Πλατφόρμα με την εμπορική ονομασία Policenet (εφεξής η «Πλατφόρμα»), που παρέχει στους επισκέπτες, χρήστες και συνδρομητές των επιμέρους σελίδων του Δικτυακού Τόπου, μια πλούσια συλλογή υπηρεσιών, σελίδων, επιλογών και εργαλείων, όπως υπηρεσίες επικοινωνίας, ηλεκτρονικού εμπορίου μέσω αγοράς συνδρομής για την πρόσβαση σε νομοθετήματα, ενημέρωσης, διαφήμισης κ.α. (εφεξής οι «Υπηρεσίες»).   
Η διαχείριση του παρόντα Δικτυακού Τόπου, της Πλατφόρμας και των Υπηρεσιών ασκείται από την ατομική επιχείρηση με την επωνυμία E-SURFING ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ που εδρεύει στην Ηλιούπολη, επί της οδού Διαγόρα αριθ. 2 (ΑΦΜ:  052139799 / Δ.Ο.Υ Ηλιούπολης), τηλ. 2114088492, email info@e-surfing.gr (εφεξής το «Policenet», η «Επιχείρηση», «εμείς», «εμάς», «μας»).
Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της Πλατφόρμας, οι οποίοι περιλαμβάνουν ως αναπόσπαστο τμήμα και ενιαίο σύνολο τους  Γενικούς Όρους Αγοράς Συνδρομητικής Υπηρεσίας, την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την Πολιτική Cookies (εφεξής οι « Γενικοί Όροι Χρήσης» ή «Όροι Χρήσης» ή «Όροι»), καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις που εσείς υπό οποιαδήποτε ιδιότητά σας, ήτοι αυτή του πλοηγού/ επισκέπτη, χρήστη των Υπηρεσιών, Συνδρομητή, Μέλους, (εφεξής ο «Χρήστης», «εσείς», «εσάς», «σας») περιηγείστε στο Δικτυακό μας τόπο, κάνετε χρήση του περιεχομένου του και των Υπηρεσιών του (πχ Εγγραφή Μέλους, Newsletters), ή/και εγγράφεστε στην Ηλεκτρονική μας Πλατφόρμα και διενεργείτε αγορά, οπότε και διέπουν τη σύμβαση αγοράς Συνδρομητικής Υπηρεσίας που συνάπτετε με το Policenet για τη χορήγηση άδειας χρήσης του Υλικού της Ηλεκτρονικής μας Πλατφόρμας.
Πριν εισέλθετε στην Πλατφόρμα μας και κάνετε χρήση οποιασδήποτε Υπηρεσίας αυτής ή προβείτε σε αγορά της Συνδρομητικής Υπηρεσίας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους παρόντες Γενικούς Όρους και να βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με αυτούς. Σε περίπτωση διαφωνίας σας με οποιονδήποτε από τους παρόντες Γενικούς Όρους, οφείλετε να μην προβείτε σε αγορά και χρήση της Συνδρομητικής Υπηρεσίας ή σε καμία άλλη ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης και της απλής περιήγησής σας στο Δικτυακό Τόπο και την Πλατφόρμα. Σε περίπτωση ωστόσο που επιθυμείτε κάποια διευκρίνιση ή πληροφορία αναφορικά με τους παρόντες Γενικούς Όρους, ή έχετε κάποια διαφωνία, επιφύλαξη ή απορία σχετική, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών του Policenet, με έναν από τους τρόπους επικοινωνίας που αναφέρονται στη σχετική ενότητα «Επικοινωνία», πριν τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης σας στο Policenet.  
Σε περίπτωση που διαφωνείτε με οποιονδήποτε όρο ή/και με το σύνολο αυτών, οφείλετε να μην κάνετε χρήση καμίας Υπηρεσίας του Policenet, ούτε να προβείτε σε αγορά της Συνδρομητικής Υπηρεσίας. Με την οποιαδήποτε ωστόσο ενέργεια σας στην Πλατφόρμα, όπως ενδεικτικά την περιήγησή σας σε αυτή,  το άνοιγμα λογαριασμού ή την εγγραφή σας στο Newsletter της Επιχείρησής μας ή/και την αγορά μια Συνδρομητικής Υπηρεσίας, βεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και ανεπιφύλακτα αποδεχτεί τους παρόντες Γενικούς Όρους.
Η τακτική επίσκεψή σας στο Δικτυακό Τόπο για να παρακολουθείτε τυχόν αλλαγές στους Γενικούς Όρους κρίνεται απαραίτητη, καθόσον το Policenet διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, ανανεώνει, διαγράφει, προσθέτει, περιορίζει μονομερώς α) τους παρόντες Γενικούς Όρους, στο σύνολό τους ή εν μέρει, β) τις Πολιτικές του, γ) τις παρεχόμενες Υπηρεσίες, δ) τις τεχνικές προδιαγραφές του Διαδικτυακού Τόπου (εφεξής οι «Αλλαγές») κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια ή/και όταν η οποιαδήποτε αλλαγή κατά τα ανωτέρω επιβάλλεται από το νόμο, ενδεχομένως και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σας ή συγκατάθεσή σας, πάντα ωστόσο στα πλαίσια των συναλλακτικών ηθών και των ορίων που θέτει ο νόμος. To Policenet αναλαμβάνει την υποχρέωση να σας ενημερώνει για τις τυχόν αλλαγές σύμφωνα με τα ανωτέρω, μέσω του Δικτυακού τόπου, οι οποίες και θα ισχύουν από την ημερομηνία ανάρτησης τους στον παρόντα Δικτυακό τόπο. Διευκρινίζεται ότι τυχόν αλλαγή των παρόντων Γενικών Όρων, δεν καταλαμβάνει συνδρομές ή άλλες συναλλαγές και χρήσεις υπηρεσιών τις οποίες έχετε ήδη διενεργήσει πριν την έναρξη ισχύος των Αλλαγών σύμφωνα με τα ανωτέρω και η Επιχείρησή μας έχει αποδεχτεί. Σε περίπτωση ωστόσο που επιθυμείτε κάποια διευκρίνιση ή πληροφορία αναφορικά με τις Αλλαγές, ή έχετε κάποια διαφωνία, επιφύλαξη ή απορία σχετική με αυτές (Αλλαγές), μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών του Policenet, με έναν από τους τρόπους επικοινωνίας που αναφέρονται στη σχετική ενότητα «Επικοινωνία», πριν τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης σας στο Policenet. Οποιαδήποτε ενέργεια σας, χρήση ή συναλλαγή σας στο Policenet μετά τις σύμφωνα με τα ανωτέρω Αλλαγές, λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών.
Να σημειώσουμε ότι οποιαδήποτε πληροφορία/ διευκρίνιση σας χορηγηθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελάτων μας αναφορικά με τους Γενικούς Όρους, δε συνιστά αντικατάσταση, υποκατάσταση ή τυχόν τροποποίηση των Γενικών Όρων, καθόσον παρέχονται αποκλειστικά για την παροχή βοήθειας σε εσάς, οι δε παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις αποτελούν τη μόνη και αποκλειστική μας συμφωνία.  
Το Policenet διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Χρήστη να ματαιώσει, αναστείλει ή τερματίσει τη λειτουργία του Δικτυακού Τόπου/ Πλατφόρμας ή ορισμένων Υπηρεσιών ή την εμπορία ορισμένων Συνδρομητικών Πακέτων.
Η χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου από εσάς και οποιαδήποτε συναλλαγή σας στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα, γίνεται με δική σας αποκλειστικά ευθύνη. Οι παρόντες Γενικοί Όροι εφαρμόζονται ως ανωτέρω ορίζεται, ανεξαρτήτως ηλεκτρονικού μέσου που ενδέχεται να χρησιμοποιούν οι Χρήστες για την πρόσβασή τους στην Υπηρεσία και στις λοιπές υπηρεσίες της Policenet.
ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΝΟΜΙΜΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ POLICENET ΠΟΥ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΝ.

ΙΙ.    ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ
1.    ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ – ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ (BLOG) – ΕΙΔΗΣΕΙΣ  

Το Policenet λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέσο και καταβάλλει τις μέγιστες προσπάθειες ώστε οι πληροφορίες, ειδήσεις και λοιπό ενημερωτικό υλικό που προβάλλεται στην Πλατφόρμα να είναι πλήρες, αληθές, έγκυρο και επικαιροποιημένο. Η Policenet αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου της Πλατφόρμας, χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλόλητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών πολύ δε περισσότερο λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου του, καθώς και της συμμετοχής και τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων) κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του. Σε καμία περίπτωση το περιεχόμενο και οι πληροφορίες δε δύνανται να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή / και συμβουλές, η προβολή τους στην Πλατφόρμα, σε καμία περίπτωση δεν υποκρύπτει οποιαδήποτε προτροπή για τη διενέργεια ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Συνεπώς, οι επισκέπτες / χρήστες της Πλατφόρμας, κάνουν χρήση του περιεχομένου και των πληροφορίων που προβάλλονται στην Πλατφόρμας με δική τους πρωτοβουλία και αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχόμενων πληροφοριών, ειδήσεων.
2.    ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ NEWSLETTER
Η εγγραφή σας στην Υπηρεσία αποστολής ενημερωτικών δελτίων (Newsletter) του Policenet, γίνεται εξ΄ ελευθεριότητάς σας και δεν αποτελεί υποχρεωτική διαδικασία για τη διενέργεια αγοράς της συνδρομητικής υπηρεσίας ή οποιασδήποτε άλλης Υπηρεσίας. Ωστόσο όσοι προβούν σε άνοιγμα Λογαριασμού στο Policenet (εφεξής τα «Μέλη»), θα μπορούν να λαμβάνουν τα ενημερωτικά μας δελτία και άλλο διαφημιστικό υλικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που θα μας δηλώσουν κατά τη διαδικασία αυτή (ανοίγματος Λογαριασμού). Με την ολοκλήρωση της εγγραφής σας στην Υπηρεσία Newsletter του Policenet, μας δίνετε τη ρητή σας συγκατάθεση να σας αποστέλλει το Policenet ενημερωτικό και προωθητικό υλικό για τις υπηρεσίες του, καθώς και συναφή διαφημιστικά μηνύματα.
Το Policenet δεν ευθύνεται αν τα Newsletters δεν παραδοθούν στον προορισμό τους, λόγω σφάλματος ή τεχνικού κωλύματος των ISP’s (Internet Service providers) κατά την παράδοση τους. Τα Newsletters μπορεί να καταλήξουν στο spam folder, οπότε παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά ότι δεν αποθηκεύονται εκεί. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πλέον ενημερωτικά Newsletters ή επιθυμείτε να διαγραφείτε συνολικά από το σύστημα αποστολής νέων του Policenet, μπορείτε να μας ενημερώσετε χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας μας στην Πλατφόρμα ή μέσω του αντίστοιχου συνδέσμου που εμφανίζεται στα ενημερωτικά emails μας που λαμβάνετε.

3.    ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να διαφημίζεται σε διάφορες ιστοσελίδες της επιλογής της στο Διαδίκτυο και να χρησιμοποιεί συνεργάτες ή τρίτες διαφημιστικές εταιρείες, κατά περίπτωση με σκοπό τη προώθηση νέων Χρηστών στην Πλατφόρμα μας. Κατά την προβολή αυτών των διαφημίσεων χρησιμοποιούνται cookies τα οποία συλλέγουν ορισμένα δεδομένα και πληροφορίες για εσάς. Περισσότερα για την Πολιτική Cookies του Policenet, διαβάστε την Πολιτική Cookies.

H Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να παρουσιάζει διαφημίσεις τρίτων μέσα από τον Δικτυακό Τόπο. Οι διαφημίσεις μπορούν να περιέχουν εξωτερικούς συνδέσμους σε ιστοσελίδες τρίτων. Λαμβάνεται από εμάς κάθε πρόσφορο μέτρο ώστε να ελέγχεται ότι οι διαφημίσεις που προβάλλονται στην Πλατφόρμα και το περιεχόμενό τους είναι σύννομο, δεν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων, δεν είναι προσβλητικό, ψευδές, δόλιο ή παραπλανητικό. Το Policenet απαγορεύει την ανάρτηση διαφημίσεων στον Δικτυακό Τόπο με θέμα ή περιεχόμενο υβριστικό, απειλητικό, πορνογραφικό, γυμνό, αλκοόλ, φάρμακα, τσιγάρα, τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα, όπλα, εκρηκτικά, ιούς ή άλλα ακατάλληλα προγράμματα, πυραμιδικά σχήματα, παράνομες δραστηριότητες, ή οποιοδήποτε άλλο ακατάλληλο περιεχόμενο κατά την απόλυτη κρίση του. Όλες οι διαφημίσεις ελέγχονται ώστε να είναι κατάλληλες για την κοινότητά μας και να σέβονται τα δικαιώματα τρίτων, είτε φυσικών είτε νομικών προσώπων. Ωστόσο καμία διαφήμιση δεν μπορεί να υπονοεί ότι έχει την υποστήριξη, έγκριση ή ότι γίνεται σε συνεργασία με το Policenet. Επιπλέον λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να εντοπίζονται τυχόν διαφημίσεις που παραβαίνουν τα ανωτέρω και αντίκεινται στο νόμο, ωστόσο δεν εγγυόμαστε την καταλληλόλητά και νομιμότητα των διαφημίσεων αυτών, δύναται δε, ανά πάσα στιγμή να απορρίψουμε οποιαδήποτε διαφήμιση για οποιονδήποτε λόγο κρίνουμε σκόπιμο, ακόμα και μετά την δημοσίευσή της. Το Policemet δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στην Πλατφόρμα και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

4.    ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (EXTERNAL LINKS)

Ο Δικτυακός Τόπος και οι επιμέρους ιστοσελίδες του, μπορεί να περιέχουν συνδέσμους προς ιστοσελίδες που διατηρούνται από τρίτους, των οποίων οι πληροφορίες και οι πρακτικές προστασίας δεδομένων είναι διαφορετικές από αυτές του Policenet. Το Policenet και η Επιχείρηση δε φέρουν καμία ευθύνη για τις πληροφορίες ή τις πρακτικές προστασίας δεδομένων που χρησιμοποιούνται σε ιστοσελίδες τρίτων. Συνιστάται, πριν την χρήση άλλων ιστοσελίδων, η ανάγνωση και κατανόηση των όρων χρήσης των και της πολιτικής απορρήτου τους. Η Επιχείρηση δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων στις οποίες το Policenet ενδέχεται να παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Η Επιχείρηση σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των σελίδων στα οποία παραπέμπει, ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

5.    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Με τη χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου και τη χρήση των Υπηρεσιών του, συμφωνείτε να λαμβάνετε ηλεκτρονικές επικοινωνίες από εμάς και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα ότι αυτές πληρούν όλες τις νόμιμες απαιτήσεις γραπτής επικοινωνίας αναφορικά με το λόγο που δημιουργούνται. Οποιαδήποτε παράπονα, σχόλια, προτάσεις, κτλ. θέλετε να μας υποβάλετε, επικοινωνήστε μαζί μας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας μέσω της ενότητας «Επικοινωνίας».
6.    SOCIAL MEDIA

Οι Χρήστες και τα Μέλη δύνανται να ακολουθούν την Επιχείρηση μέσω των ιστοσελίδων της στο Facebook, Linkedin, Instagram, Twitter, Pinterest, Youtube (εφεξής «Social Media») για να μαθαίνουν νέα της, να σχολιάζουν και να μετέχουν σε ειδικές προωθητικές ενέργειές της. Οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες προσφέρουμε μέσα από τα Social Media και όλες οι πληροφορίες που κοινοποιούνται, υποβάλλονται ή προσφέρονται μέσω των λογαριασμών της στα Social Media, θα υπόκεινται στους παρόντες Γενικούς Όρους, εκτός και αν άλλως συμφωνηθεί. Επιπλέον τυχόν αλληλεπίδρασή σας με τα Social Media ενδέχεται να επιτρέπουν την πρόσβαση και σύνδεση στους προσωπικούς σας λογαριασμούς στα Social Media. Εμείς ουδεμία πρόσβαση έχουμε σε αυτούς, ούτε και ελέγχουμε αυτές τις υπηρεσίες και επομένως δεν ευθυνόμαστε για τις πράξεις ή/και παραλείψεις των παρόχων υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης. Για το λόγο αυτό σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεχτικά τους όρους των κοινωνικών αυτών δικτύων.
 

7.    ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ – ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
Είναι αμοιβαίως αποδεκτό και κατανοητό ότι, παρόλο που η  Πλατφόρμα παρέχει στους χρήστες / μέλη του την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τα μέσα για ανάρτηση/δημοσίευση περιεχομένου, όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, τα μουσικά αρχεία, τα βίντεο, τα μηνύματα και όλο το περιεχόμενο, είτε αναρτάται δημόσια είτε μεταφέρεται ιδιωτικά, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο το περιεχόμενο πηγάζει. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών της Πλατφόρμας. Η Πλατφόρμα δεν είναι δυνατό, λόγω του όγκου του, να ελέγχει το σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται από τους χρήστες του στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου, οπότε δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα τέτοιου περιεχομένου. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της Πλατφόρμα μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος η Πλατφόρμα, για οποιοδήποτε λάθος ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τους χρήστες / μέλη στις υπηρεσίες της Πλατφόρμας. Σε περίπτωση που η Πλατφόρμα λάβει ειδοποίηση ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημία σε τρίτο πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του περιεχομένου αυτού και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη ο οποίος παραβιάζει τους όρους του παρόντος.
8.    ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ (CHAT)
Το Policenet διατηρεί χώρους παροχής υπηρεσιών συνομιλιών σε πραγματικό χρόνο στο Internet σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτή τάσσει. Οι χρήστες των σχετικών υπηρεσιών οφείλουν να τηρούν τους κανόνες καλής συμπεριφοράς και ευπρέπειας και να μην προβαίνουν σε παράνομες ή ανήθικες διατυπώσεις. Η Πλατφόρμα σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες σε αυτούς τους χώρους προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις. Οι χρήστες των σχετικών υπηρεσιών διατηρούν το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στις απόψεις τους. Η πλατφόρμα διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει ή να αποβάλλει κάποιο χρήστη των σχετικών υπηρεσιών σε περίπτωση που λάβει γνώση για την παράβαση των ανωτέρων όρων.

9.    ΟΜΑΔΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ (FORUMS)
Η Πλατφόρμα παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να αναπτύξουν τα δικά τους message boards, παρέχοντας τους παράλληλα τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στη συζήτηση message boards που έχουν δημιουργήσει άλλοι χρήστες με την αποστολή γραπτών μηνυμάτων. Οι χρήστες της Πλατφόρμας οφείλουν να τηρούν τους κανόνες της καλής συμπεριφοράς και της ευπρέπειας και να μην προβαίνουν σε παράνομες ή ανήθικες διατυπώσεις. Η Πλατφόρμα διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει ή να διακόψει την προβολή του γραπτού μηνύματος σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω όρων. Η Πλατφόρμα σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες σε αυτούς τους χώρους προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις. Οι χρήστες των σχετικών υπηρεσιών διατηρούν το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στις απόψεις που εκφράζουν με τα μηνύματά τους. Σε περίπτωση που η Πλατφόρμα λάβει ειδοποίηση ότι το περιεχόμενο κάποιου/κάποιων μηνυμάτων που αναρτούν / δημοσιεύουν οι χρήστες μέλη θίγει τρίτα πρόσωπα διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του μηνύματος ή ακόμα και του λογαριασμού του χρήστη που το δημιούργησε.

 

III.    ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1.    ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ & ΤΑ ΠΑΚΕΤΑ CREDITS

1.1    Περιγραφή Συνδρομητικής Υπηρεσίας
Η Επιχείρηση μέσω της Πλατφόρμας του Policenet, εκθέτει, προωθεί και διαθέτει προς ανάγνωση, προσωπική χρήση και τηλε-φόρτωση, μέσω οποιασδήποτε συσκευής (κινητού) τηλεφώνου, ηλεκτρονικού υπολογιστή και εν γένει οποιουδήποτε ηλεκτρονικού μέσου, σε οποιαδήποτε συσκευή από το Χρήστη, ελληνικά νομοθετήματα, νόμους, υπουργικές αποφάσεις εν γένει νομοθετικό υλικό και κανονιστικά κείμενα (εφεξής το «Υλικό») μέσω του Διαδικτύου, στη βάση συνδρομής, που συνίσταται στην αγορά από το Χρήστη πακέτων μονάδων χρήσης (credits), (εφεξής η «Συνδρομητική Υπηρεσία» ή «Υπηρεσία»).  Η Συνδρομητική Υπηρεσία έχει διάρκεια 6 μήνες.
Οι κατωτέρω Γενικοί Όροι αφορούν στους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της Συνδρομητικής Υπηρεσίας (εφεξής «Γενικοί Όροι Συνδρομητικής Υπηρεσίας»). Πωλητής της Συνδρομητικής Υπηρεσίας είναι το Policenet. Η αγορά της Συνδρομητικής Υπηρεσίας με μέσα εξ’ αποστάσεως πραγματοποιείται μόνο μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας και αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως ρυθμιζόμενη από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994, όπως έχει τροποποιηθεί.

Η Επιχείρηση δε λαμβάνει και δε διεκπεραιώνει αγορές που πραγματοποιούνται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), ή μέσω των σελίδων της στα Social Media.Για τη διαδικασία της αγοράς βλ. παρακάτω.
Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός ως προς τον αριθμό των συσκευών μέσα από τις οποίες κάνει χρήση της Υπηρεσίας ο Xρήστης ή τον αριθμό των συσκευών στις οποίες αποθηκεύει αντίγραφα των κατεβασμένων αρχείων του Υλικού.

1.2     Άδειες & Credits

Το policenet χορηγεί στο Χρήστη το δικαίωμα πρόσβασης στο Υλικό που είτε διατίθεται δωρεάν έχοντας ανοίξει λογαριασμό στο Policenet (βλ. ΙΙΙ 1.3), είτε με την κατανάλωση credits έχοντας αγοράσει τη Συνδρομητική Υπηρεσία (βλ. ΙΙΙ 1.1).
Το Policenet σας χορηγεί δύο ειδών άδειες για το Υλικό:
1.    Άδεια πρόσβασης στην ηλεκτρονική προβολή του Υλικού μέσω του διαδικτύου (online) και
2.    Άδεια τηλεφόρτωση /download (online + download).
 (εφεξής οι «Άδειες»)
Οι άδειες αυτές αποκτούνται μέσα από την φόρμα αναζήτησης επιλέγοντας τη σχετική ένδειξη (Online ή Online+Download) και το κουμπί «Ξεκλείδωμα». Για τη χορήγηση της άδειας καταναλώνονται τα αντίστοιχα credits εφόσον το Υλικό δεν διατίθεται δωρεάν. Ο αριθμός των credits που πρόκειται να καταναλωθεί αναγράφεται κάτω από το κουμπί «Ξεκλείδωμα». Από την στιγμή της χορήγησης της άδειας πατώντας στη σχετική ένδειξη ως ανωτέρω, ξεκινά η διάρκεια χρήσης της εκάστοτε άδειας.
Η κάθε Άδεια χορηγείται για διάστημα 2 μηνών τόσο για την online προβολή όσο για την τηλεφόρτωση του σχετικού αρχείου, με τη ρητή επιφύλαξη εκ μέρους της Επιχείρησης ότι μπορεί να μεταβληθεί η διάρκεια της, χωρίς να επηρεαστεί στην περίπτωση αυτή η διάρκεια των ήδη χορηγηθεισών αδειών.
Σχετικά με την χρήση των αδειών πρόσβασης δεν υφίστανται περιορισμοί στον αριθμό των αδειών που μπορεί να κατέχει ο Συνδρομητής με την έννοια ότι εφόσον το επιθυμεί μπορεί να αγοράσει άδειες για το σύνολο του υλικού.
Επίσης, δεν υφίσταται ποσοτικοί ή χρονικοί περιορισμοί στην χρήση των αδειών, με την έννοια ότι εφόσον ο Συνδρομητής κατέχει την άδεια για ένα συγκεκριμένο νομοθέτημα από το Υλικό, δεν υφίσταται περιορισμός στον χρόνο που αναλώνει αυτός για την ανάγνωση του υλικού μέσω του φυλλομετρητή (browser). Αντίστοιχα, εφόσον κάποιος κατέχει άδεια πρόσβασης για τηλεφόρτωση κάποιου αρχείου από το Υλικό, δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των λήψεων που μπορεί να κάνει για το σχετικό αρχείο.
Δεν επιτρέπεται, η αντιγραφή του Υλικού, και προς την κατεύθυνση αυτή έχουν υλοποιηθεί σχετικοί μηχανισμοί αποτροπής του Χρήστη. Στα αρχεία που κατεβάζουν οι χρήστες υπάρχει, επιπρόσθετα, μηχανισμός ο οποίος καθιστά το αρχείο μη αναγνώσιμο σε προκαθορισμένη χρονική στιγμή. Στην περίπτωση αυτή εφόσον ο Χρήστης εξακολουθεί να έχει ενεργή άδεια πρόσβασης στο συγκεκριμένο αρχείο μπορεί να το «τηλεφορτώσει» εκ νέου.
Η Επιχείρηση διασφαλίζει ότι τα αρχεία του Υλικού που ο Χρήστης έχει λάβει Άδεια, θα παραμένουν προσβάσιμα για χρονικό διάστημα 2 μηνών από την στιγμή της τηλεφόρτωσής τους.
Σε περίπτωση που το Υλικό για το οποίο έχει αποκτηθεί η άδεια μεταβληθεί κατά την διάρκεια της άδειας, η άδεια αυτή δεν αναιρείται, λόγω της μεταβολής, αλλά αντιθέτως ο Χρήστης εξακολουθεί να έχει πρόσβαση στο επικαιροποιημένο πλέον υλικό.
Με την αγορά της Συνδρομητικής Υπηρεσίας το Policenet χορηγεί ένα συγκεκριμένο αριθμό credits προς κατανάλωση για το Υλικό που δεν διατίθεται δωρεάν. Σημειώνουμε ότι η κατανάλωση των credits γίνεται μόνο κατά την χορήγηση της άδειας και όχι σε κάθε επανάληψη της πρόσβασης στο υλικό. Έτσι για παράδειγμα αν κάποιος λάβει την άδεια για την τηλεφόρτωση ενός αρχείου από το Υλικό και την επόμενη μέρα κάνει τηλεφόρτωση σε 10 αντίγραφα, η κατανάλωση των credits δεν θα επαναληφθεί επί 10 φορές.

 

Αγορά επιπρόσθετων πακέτων credits

Σε περίπτωση που ο Χρήστης καταναλώσει το σύνολο των credits που του παρέχονται με την Συνδρομή, έχει την δυνατότητα να προμηθευτεί περισσότερα αγοράζοντας κάποιο από τα σχετικά πακέτα που προβάλλονται στην Πλατφόρμα. Τα credits του Χρήστη γενικά δεν έχουν κάποια χρονική διάρκεια αλλά παραμένουν στον λογαριασμό του Χρήστη, ακόμα και μετά την λήξη του 6μηνου της Συνδρομής, μέχρι να τα καταναλώσει με την χορήγηση περισσότερων αδειών πρόσβασης, με την προϋπόθεση ωστόσο ότι ο Χρήστης θα ανανεώσει την συνδρομή του και θα αθροίζονται με τα credits που παρέχονται από την ανανέωση της Συνδρομής.

Παρακολούθηση αγορών/συνδρομών/credits/αδειών
Ο Χρήστης μπορεί να ενημερώνεται ανά πάσα χρονική στιγμή για την Συνδρομή του και την διάρκεια αυτής, τις άδειες πρόσβασης που κατέχει και την λήξη τους, το ιστορικό αγορών credits μέσα από την σχετική σελίδα στην διαχείριση του προφίλ του μέσα στην Πλατφόρμα.
Επιπρόσθετα η λήξη της άδειας πρόσβασης για συγκεκριμένο νομοθέτημα καταγράφεται τόσο στο αποτέλεσμα στην φόρμα αναζήτησης όσο και εντός της σχετικής σελίδας στην online προβολή.
Το σύνολο των διαθεσίμων credits του Συνδρομητή, αναγράφεται στην αρχική μπάρα σε κάθε σελίδα εφόσον έχει συνδεθεί με τον λογαριασμό του.
Η συμμετοχή ως Χρήστης είναι δυνατή μόνο για φυσικά ή νομικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Από την απόκτηση ιδιότητας Μέλους αποκλείονται ανήλικα άτομα (άτομα κάτω των 18 ετών).
Το Policenet διατηρεί το δικαίωμα όπως επιλέξει κατά την ελεύθερη κρίση του και διακριτική του ευχέρεια τα πακέτα credits που θα διαθέτει προς πώληση, δύναται δε κατά καιρούς να αποσύρει ή ανανεώνει αυτά ελεύθερα και χωρίς υποχρέωση προειδοποίησης, συγκατάθεσής σας ή/και απλής ενημέρωσης.  Το αυτό ισχύει και για τυχόν προσφορές, εκπτώσεις και οποιεσδήποτε τιμολογιακές πολιτικές ακολουθεί κατά καιρούς, καθόσον ο καθορισμός αυτός βρίσκεται στην αποκλειστική διακριτική ευχέρεια μας.  
Η Συνδρομητική Υπηρεσία διατίθενται μόνο για προσωπική χρήση και όχι για εμπορική, όπως για παράδειγμα μεταπώληση.
1.2    Άνοιγμα Λογαριασμού

Προκειμένου κάποιος να λάβει κάποια από τις άδειες για το δωρεάν Υλικό και επίσης αγοράσει τη Συνδρομητική Υπηρεσία & credits για το Υλικό που δεν διατίθεται δωρεάν, πρέπει υποχρεωτικά να δημιουργήσει ένα λογαριασμό χρήστη στην Πλατφόρμα (εφεξής ο «Λογαριασμός»). Για τη δημιουργία του Λογαριασμού τα μόνα στοιχεία που απαιτούνται να μας χορηγήσει ο Χρήστης είναι το email του, ένα όνομα χρήστη και ένα κωδικό (συνθηματικό). Στο email που θα δηλώσει ο Χρήστης, αποστέλλεται μήνυμα αυτοματοποιημένο από την Υπηρεσία που περιλαμβάνει το σύνδεσμο στο οποίο θα πρέπει να οδηγηθεί ο Χρήστης για την ενεργοποίηση του Λογαριασμού και τον κωδικού πρόσβασης. Με την υποβολή του κωδικού πρόσβασης ολοκληρώνεται το άνοιγμα του Λογαριασμού. Με την ενεργοποίηση του Λογαριασμού, ο Χρήστης αποκτά καταρχήν άδεια χρήσης του Υλικού που διατίθενται δωρεάν (Επισημαίνονται στην φόρμα αναζήτησης με την ένδειξη «Δωρεάν»). Για να λάβει ο Χρήστης άδεια χρήσης Υλικού που δεν διατίθεται δωρεάν, ο Χρήστης θα πρέπει, εφόσον ενεργοποιήσει το Λογαριασμό του, να γίνει συνδρομητής της Υπηρεσίας, αγοράζοντας μέσω της Πλατφόρμας τη Συνδρομή του και τα πακέτα Credits.

Έχοντας δημιουργήσει λογαριασμό ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα επίσης να έχει πρόσβαση και στις λοιπές υπηρεσίες της Πλατφόρμας, να αναρτά αγγελίες, να συμμετέχει στα forums κτλ.

2.    Αγορά Συνδρομητικής Υπηρεσίας- credits

2.1         Υποβολή παραγγελίας - Ολοκλήρωση αγοράς

Μετά την δημιουργία λογαριασμού, προκειμένου ο Χρήστης να έχει τη δυνατότητα χορήγησης άδειας πρόσβασης στο Υλικό που δεν προβλέπεται δωρεάν, πρέπει πρώτα να αγοράσει το πακέτο Συνδρομής το οποίο του δίνει δυνατότητα πρόσβασης/χρήσης για διάστημα 6 μηνών στην Πλατφόρμα. Μαζί με την αγορά της συνδρομής του παρέχεται και ένα πακέτο 1200 credits το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει κατά βούληση για την χορήγηση αδειών πρόσβασης στο υλικό. Μετά το πέρας της Συνδρομής ο Xρήστης απαιτείται να προβεί σε ανανέωση αυτής αγοράζοντάς την εκ νέου. Μέχρι την ανανέωση της συνδρομής, ο Χρήστης διατηρεί την πρόσβαση στο υλικό βάσει των αδειών που κατέχει, μέχρι την λήξη τους, ωστόσο δεν έχει την δυνατότητα απόκτησης νέων αδειών πρόσβασης.

Στη συνέχεια ο Συνδρομητής μπορεί να αγοράσει επιπρόσθετα πακέτο με credits προς κατανάλωση που διατίθενται μέσω της Πλατφόρμας.

Σημειώνεται ότι η Επιχείρηση επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αλλάζει το διάστημα που καλύπτει η συνδρομή, τα πακέτα των credits, καθώς και τις τιμές αυτών.

Κατά την αγορά της συνδρομητικής υπηρεσίας ή πακέτου credits απαιτείται από τον Χρήστη η παροχή επιπρόσθετων στοιχείων όπως όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνο, καθώς και τα στοιχεία της κάρτας του σε περίπτωση που επιλέξει να πληρώσει με πιστωτική κάρτα. Τα εν λόγω στοιχεία αποθηκεύονται στον λογαριασμό του και χρησιμοποιούνται για την έκδοση της απόδειξης/τιμολογίου για την αγορά του πακέτου Συνδρομής από την Πλατφόρμα.  

Η εγγραφή και η συμμετοχή ως Mέλος είναι δωρεάν, είναι προσωπική, αμεταβίβαστη και ανεκχώρητη. Ο Χρήστης φέρει την ευθύνη για τα στοιχεία που χορηγεί και η Επιχείρηση βασίζεται αποκλειστικώς και μόνον στις δηλώσεις του αναφορικά με τα προσωπικά του στοιχεία. Τα προσωπικά του στοιχεία που χορηγεί κατά την εγγραφή σας ως Μέλος, η Επιχείρησή τα επεξεργάζεται αποκλειστικά για το σκοπό της δημιουργίας Λογαριασμού σας στην Πλατφόρμα, για την εξυπηρέτησή αναφορικά με την αγορά του πακέτου Συνδρομής και credits και επιπλέον για την αποστολή των ενημερωτικών μας δελτίων και άλλων διαφημιστικών, προωθητικών μας ενημερώσεων. Αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, ισχύουν οι όροι και διατάξεις της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Policenet, τους οποίους ο Χρήστης Όρους και Πολιτικές δηλώνει ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα. Όλα τα προσωπικά στοιχεία του Χρήστη, τα οποία συλλέγονται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας είναι τα απολύτως απαραίτητα για τη διενέργεια των ως άνω συναλλαγών και η εγγραφή του Χρήστη δηλώνει την πλήρη συγκατάθεσή του. Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων, οφείλει να μας ενημερώσει άμεσα για τα νέα του στοιχεία, ώστε να είναι πάντα πλήρη και αληθή. Με την εγγραφή του ο Χρήστης σύμφωνα με τα ανωτέρω, δίνει τη ρητή του συγκατάθεσή για τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων σας βάσει των παρόντων Γενικών Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Policenet. Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να άρει οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή του για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που μας έχει χορηγήσει σύμφωνα με τα ανωτέρω, προβαίνοντας σε διαγραφή Μέλους με την αποστολή σχετικού email στην διεύθυνση info@e-surfing.gr.

Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα, οποιαδήποτε στιγμή, να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα του, ή μπορείτε επίσης οποιαδήποτε στιγμή να ζητήσει την άμεση διαγραφή ή διόρθωση των στοιχείων του, την προσωρινή μη χρησιμοποίηση τους από το Policenet, τη δέσμευση ή μη διαβίβασή τους, ακολουθώντας την ίδια ως άνω διαδικασία αποστολής email. Σε κάθε περίπτωση πάντως τα στοιχεία του Χρήστη διατηρούνται από το Policenet μόνο για όσο χρόνο είναι εγγεγραμμένο Μέλος του Policenet.

2.2 Ολοκλήρωση αγοράς- Σύναψη σύμβασης πώλησης
Μόλις ο Χρήστης επιλέξει το πακέτο συνδρομής ή των credits, απομένει ακόμα ένα βήμα για να ολοκληρώσει την υποβολή της παραγγελίας του, το «κλικ» στο κουμπί «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ».
Οι αγορές μπορεί να πραγματοποιηθούν όλες τις ώρες της ημέρας και σε καθημερινή βάση χωρίς εξαιρέσεις.

Με τη συμπλήρωση των στοιχείων σύμφωνα με τα ανωτέρω και το πάτημα του κουμπιού «Ολοκλήρωση παραγγελίας», ο Χρήστης θα δει το σύνολο της αγοράς με τα πλήρη στοιχεία αυτής, περιλαμβανομένων των πληροφοριών πληρωμής. Αν είναι σύμφωνος, απομένει ακόμα ένα βήμα για να υποβάλει την αγορά του: το «κλικ» στο πεδίο με την αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης και Αγορών και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Μόλις πραγματοποιηθεί και η αποδοχή των όρων και Πολιτικών της Επιχείρησης,  ο Χρήστης κάνει «κλικ» στο κουμπί «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ», οπότε και στο σημείο αυτό η παραγγελία για αγορά ολοκληρώθηκε και υποβλήθηκε στην Επιχείρηση.
Ο Χρήστης έχει την υποχρέωση να δηλώνει τα πλήρη και αληθή του στοιχεία κατά την υποβολή της παραγγελίας για αγορά. Με την ολοκλήρωση δε υποβολής της παραγγελίας δηλώνετε ότι είναι νόμιμος/ εξουσιοδοτημένος χρήστης της πιστωτικής ή χρεωστική κάρτας που μας δηλώνετε και ότι υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο επαρκές για να καλύψει την αξία του πακέτου που αγοράζετε. Η Επιχείρηση ενδέχεται (χωρίς να είναι υποχρεωμένη), να προβαίνει σε έλεγχο των στοιχείων πληρωμής που μας δηλώνετε όταν επιλέγετε ως μέσω πληρωμής την πίστωση με κάρτα ή τρίτους Online παρόχους πληρωμής, προκειμένου να διασφαλίσει τις οικονομικές συναλλαγές με το Χρήστη. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, λάθος ή οποιασδήποτε άλλης φύσης πρόβλημα υφιστάμενο ή ενδεχόμενο, δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να απορρίψει την παραγγελία.   
Εφόσον ο Χρήστης υποβάλλει την παραγγελία για αγορά, στη συνέχεια συνδέεται με τον πάροχο πληρωμών που συνεργάζεται η Επιχείρηση, ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής που θα επιλέξετε. Μπορείτε να πληρώσετε με έναν από τους τρόπους που παρατίθενται κατωτέρω στην Ενότητα ΙIΙ.5.
Μόλις ολοκληρωθεί με επιτυχία η πληρωμή του τιμήματος της παραγγελίας, αυτόματα το σύστημα του Policenet θα στείλει στο Χρήστη ένα μήνυμα στον λογαριασμό του email που έχει δηλώσει κατά το στάδιο της υποβολής της παραγγελίας σας, το οποίο θα σας γνωστοποιεί ότι αυτή παραλήφθηκε, θα αναγράφει τα πακέτα που έχει παραγγείλει και όλους τους όρους της παραγγελίας και τον αριθμό της παραγγελίας σας. Σημειώνεται ότι:
Μόλις ολοκληρωθεί το στάδιο της παραγγελίας σύμφωνα με τα ανωτέρω, το Policenet στη συνέχεια εξετάζει αν αυτή (η παραγγελία) μπορεί να εκτελεστεί ως έχει και δεν υφίσταται λόγος απόρριψης της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν. Εφόσον κριθεί ότι μπορεί να διεκπεραιωθεί στο σύνολό της, αποστέλλεται ένα μήνυμα στον λογαριασμό του email που ο Χρήστης έχει δηλώσει κατά το στάδιο της υποβολής της παραγγελίας, το οποίο θα γνωστοποιεί την έναρξη της συνδρομητικής υπηρεσίας και της δυνατότητας χρήσης των credits, μαζί με το σχετικό παραστατικό για τη συναλλαγή με την Πλατφόρμα.

3.    Ακύρωση Παραγγελίας

3.1       Ακύρωση παραγγελίας από Χρήστη
Πέραν των άλλων περιπτώσεων που αναφέρονται στο παρόν, ο Χρήστης μπορεί να ακυρώσει την παραγγελία  στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Πέραν της δυνατότητας που ο Χρήστης έχει πριν την υποβολή της παραγγελίας, τεχνικά να αφαιρέσει τις ποσότητες των Πακέτων Συνδρομής/Credits από το καλάθι που δεν επιθυμεί να παραγγείλει, πατώντας το κουμπί «X» το οποίο ενεργοποιεί την αφαίρεση των αντίστοιχων Πακέτων, μπορεί να ακυρώσει την παραγγελία που έχει υποβάλλει στις ακόλουθες περιπτώσεις:  
Μετά τη γνωστοποίηση παραλαβής της παραγγελίας αλλά πριν την επιβεβαίωση αποδοχής αυτής και για διάστημα δυο (2) ωρών, μπορεί να ακυρώσει την παραγγελία σας με αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@e-surfing.gr. Το email θεωρείται ότι έχει παραληφθεί για τους σκοπούς του παρόντος, την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία αποστολής του, η Επιχείρηση δύναται δε να ακυρώσει την παραγγελία σύμφωνα με τα ανωτέρω, μόνο εφόσον η παραλαβή του σχετικού μηνύματός πραγματοποιηθεί πριν την αποστολή της επιβεβαίωσης ενεργοποίησης της Υπηρεσίας.
Επιπλέον σε περίπτωση που το Policenet τροποποιήσει την παραγγελία σας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν, ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει στο σύνολο την παραγγελία ή κατά το τμήμα αυτής που δε δύναται να εκτελεστεί.   
3.2     Ακύρωση παραγγελίας από Policenet  
Πλέον των άλλων περιπτώσεων που αναφέρονται στο παρόν, το Policenet δύναται να ακυρώσει σε οποιοδήποτε στάδιο την παραγγελία ή/και τη Σύμβαση πώλησης και στις ακόλουθες περιπτώσεις:
o    Εξ’ αιτίας τεχνικού λάθους, η αναγραφόμενη στο Πακέτο τιμή, ή η περιγραφή του είναι λάθος.
o    Κατά την απόλυτη κρίση της η Επιχείρηση εφόσον κρίνει ότι ο Χρήστης εμπλέκεται σε αθέμιτες πρακτικές με την υποβολή της παραγγελίας, ή όταν δεν ποιεί δίκαιη χρήση του συστήματος παραγγελίας του Policenet.
o    Μη εξόφλησης.
o    Η εκτέλεση της παραγγελίας αντιβαίνει σε νόμους, κανόνες και κανονισμούς.
o    Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας.
Σε περίπτωση που το Πακέτο της παραγγελίας που ακυρώνεται έχει πληρωθεί,  το Policenet θα επιστρέψει τα χρήματα χωρίς υπαίτια καθυστέρηση.  
3.3.     Ακύρωση μετά την επιβεβαίωση έναρξης της συνδρομητικής υπηρεσίας
Μετά την επιβεβαίωση έναρξης της συνδρομητικής υπηρεσίας και του πακέτου credits, η παραγγελία ακυρώνεται με την άσκηση του Δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ενότητα ΙΙI.6 κατωτέρω.
4.    Τιμές
4.1    Αναγραφόμενη τιμή

Παρόλο που το Policenet λαμβάνει κάθε πρόσφορο τεχνικό και πρακτικό μέτρο να διασφαλίζει την ακρίβεια και ορθότητα των τιμών που αναγράφονται στα Πακέτα, ωστόσο υπάρχει η πιθανότητα λόγω τεχνικού σφάλματος να εμφανιστεί κάποιο λάθος στην τιμή ενός ή και περισσότερων πακέτων που περιλαμβάνονται στην παραγγελία. Με την παραλαβή της παραγγελίας και πριν λάβουμε την πληρωμή, θα ελέγξουμε τις τιμές των παραγγελθέντων Πακέτων. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο λάθος στην τιμή ενός Πακέτου που ο Χρήστης έχει παραγγείλει, η Επιχείρηση θα επικοινωνήσει μαζί του, όσο το δυνατόν πιο άμεσα. Είναι στη δική διακριτική ευχέρεια της Επιχείρησης να προχωρήσει την παραγγελία με τις σωστές τιμές, να την τροποποιήσει λαμβάνοντας υπόψη τις σωστές τιμές ή να την ακυρώσει. Εάν δεν μπορέσει η Επιχείρηση να επικοινωνήσει με το Χρήστη, θα θεωρήσει την παραγγελία ως ακυρωθείσα.
Οι τιμές που αναγράφονται σε όλα μας τα Πακέτα είναι σε Ευρώ, συμπεριλαμβάνουν το Φ.Π.Α. και θεωρούνται τελικές.

5.    ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ο Χρήστης καλείται να επιλέξει έναν από τους παρακάτω τρόπους για κάθε μια αγορά, καθόσον δεν υπάρχει η δυνατότητα συνδυαστικού τρόπου συναλλαγής
Οι αγορές συνδρομών και credits στην πλατφόρμα θα γίνονται:
-    μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας (με χρήση των υπηρεσιών της VIVA PAYMENTS).
Σε περίπτωση πληρωμής μέσω τραπεζικής κατάθεσης, η ενεργοποίηση/ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται όταν επιβεβαιωθεί η κατάθεση του αντιτίμου από τους διαχειριστές της Πλατφόρμας. Με την επιβεβαίωση της κατάθεσης ενημερώνεται χειροκίνητα η Πλατφόρμα από τους διαχειριστές και σημειώνεται η έναρξη της συνδρομής με την αποστολή της απόδειξης της αγοράς στον Χρήστη.

6.    ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

6.1    Προϋποθέσεις άσκησης δικαιώματος

Στις εξ αποστάσεως συμβάσεις, ο νόμος ορίζει ότι ο καταναλωτής έχει στη διάθεσή του προθεσμία δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών για να υπαναχωρήσει από την εξ αποστάσεως αγορά που τυχόν πραγματοποιήσατε μέσω της Πλατφόρμας, χωρίς να αναφέρει τους λόγους ή να παρέχει οποιαδήποτε εξήγηση αναφορικά με την επιθυμία του να  υπαναχωρήσει (αναίτια υπαναχώρηση).  

Η ως άνω προθεσμία των δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης τυπικά ορίζεται από την επόμενη της ημέρας που σας αποσταλεί το email η Επιχείρησή μας με την απόδειξη για τη συναλλαγή και την ενημέρωση για την έναρξη της Συνδρομής σας. Αν η λήξη της προθεσμίας συμπίπτει με Σαββατοκύριακο ή επίσημη αργία, παρατείνεται μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Το ως άνω δικαίωμα κανονικά ισχύει μέχρι την ενεργοποίηση της Υπηρεσίας.

Βάσει της νομοθεσίας για τις εξ αποστάσεως συμβάσεις, δεδομένου ότι η Υπηρεσία αφορά σε τηλεφόρτωση ψηφιακού υλικού το ως άνω δικαίωμα υπαναχώρησης παύει να ισχύει και ο χρήστης θα απολέσει το δικαίωμα του να υπαναχωρήσει κατόπιν της online προβολής ή/και τηλεφόρτωσης έστω και ενός υλικού και κατανάλωσης έστω και ενός credit, καθώς η Υπηρεσία θεωρείται τυπικά ότι έχει εκτελεστεί και παρασχεθεί πλήρως.

Ωστόσο, η Επιχείρησή σας παρέχει κατ’ εξαίρεση το εξής πλεονέκτημα: ο Χρήστης έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης μέχρι την κατανάλωση κατά το ανώτερο 20 credits του πακέτου που έχει αγοράσει. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι μέχρι την κατανάλωση 20 credits του πακέτου που έχει αγοράσει και για διάστημα 14 ημερών από την κατανάλωση τους διατηρεί το δικαίωμα άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης.

Το δικαίωμα για υπαναχώρηση δεν ισχύει μετά την κατανάλωση έστω και ενός credit πέραν των 20 credits του πακέτου που έχει αγοράσει που ορίζονται ανωτέρω, διότι τότε η Σύμβαση  θεωρείται ότι έχει εκτελεσθεί πλήρως από την Επιχείρησή και η Συμφωνημένη Υπηρεσία έχει ενεργοποιηθεί.
6.2    Διαδικασίες άσκησης δικαιώματος
Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης του άρθρου 6.1 ανωτέρω, ο Χρήστης οφείλει πριν από τη λήξη της προθεσμίας ασκήσεως του σύμφωνα με τα ανωτέρω, να ενημερώσει για τυχόν απόφασή να υπαναχωρήσει από την Σύμβαση που έχει συνάψει με την Επιχείρηση για την Υπηρεσία και την αγορά credits, με μια ξεκάθαρη δήλωσή του (πχ επιστολή) την οποία θα αποστείλει με ένα από τους παρακάτω τρόπους:
o    με συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση: ΔΙΑΓΟΡΑ 2 - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 16346  
o    με τηλεφωνική επικοινωνία με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στα τηλέφωνα 2114088492.
o    με ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο στη διεύθυνση info@e-surfing.gr,
o    Ηλεκτρονικά στο δικτυακό μας ΕΔΩ . Με την ηλεκτρονική υποβολή του Αιτήματος της Υπαναχώρησης, η Επιχείρηση θα αποστείλει χωρίς καθυστέρηση στο email που ο Χρήστης έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του ή την ολοκλήρωση της παραγγελίας του,  επιβεβαίωση λήψης του αιτήματός του.   
Προς διευκόλυνσή μπορεί να χρησιμοποιηθεί το συνημμένο στους παρόντες Όρους ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ , το οποίο μπορεί να εκτυπωθεί και να το αποστείλει/επισυνάψει σύμφωνα με τα παραπάνω. Η χρήση του συνημμένου Εντύπου δεν είναι υποχρεωτική.
6.3    Υποχρεώσεις καταναλωτή κατά την υπαναχώρηση
Για να τηρήσει την προθεσμία υπαναχώρησης ο Χρήστης, θα πρέπει να αποστείλει τη δήλωσή του περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης σας πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν. Ρητά συμφωνείται ότι η ανακοίνωση σας περί ασκήσεως του δικαιώματος υπαναχώρησης θεωρείται ότι έχει περιέλθει στην Επιχείρηση από την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την αποστολή στην Επιχείρηση του αιτήματος υπαναχώρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν.
Η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης αποτελεί βάσει νόμου υποχρέωση του Χρήστη να αποδείξει στην Επιχείρηση την εμπρόθεσμη άσκησή του (την ημερομηνία που το αίτημα της υπαναχώρησης υποβλήθηκε στην Επιχείρηση), προκειμένου η Επιχείρηση να μπορεί να υπολογίσει τις νόμιμες προθεσμίες που προκύπτουν από το παρόν ή/και το νόμο.
6.4     Υποχρεώσεις της Επιχείρησης
Με την επιφύλαξη των όσων ρητά ορίζονται στο παρόν, εάν ο Χρήστης υπαναχωρήσει από κάποια αγορά σας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν, θα του επιστραφούν όλα τα χρήματα που η επιχείρηση έλαβε. Η επιστροφή των χρημάτων θα πραγματοποιηθεί άμεσα, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία που η Επιχείρηση θα λάβει την γνωστοποίηση της υπαναχώρησης. Σε περίπτωση που η πληρωμή έγινε με χρεωστική/πιστωτική κάρτα, τα χρήματά θα επιστραφούν στο Χρήστη στο λογαριασμό που πραγματοποιήθηκε η χρέωση.

 

IV.    ΕΥΘΥΝΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ     
1.    Αποκλειστική Ευθύνη Χρήστη/ Καταναλωτή.

Ο Χρήστης είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τη νόμιμη χρήση του Δικτυακού τόπου και  της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας και υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη πράξη και καταχρηστική συμπεριφορά, καθώς και από την υιοθέτηση παράνομων πρακτικών και πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού.
Ευθύνεραι αποκλειστικά για τη νομιμότητα και την ορθότητα των Πληροφοριών, Δεδομένων και στοιχείων που χορηγείτε στο Policenet, τα οποία η Επιχείρηση ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση έχει να ελέγχει, εκτός και αν αυτό της επιβληθεί μετά από καταγγελία ή με επιταγή νόμου.

2.    Απαγορευμένες Χρήσεις
Απαγορεύεται ο Χρήστης να χρησιμοποιεί τον Δικτυακό τόπο και την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Policenet για αποστολή με οποιονδήποτε τρόπο, δημοσίευση, μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, απειλητικό, προσβλητικό,  δυσφημιστικό, ανήθικο,  χυδαίο,  άσεμνο, ενισχύει ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο.
 
Απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια ή παράληψή που (α) παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τόσο του Policenet όσο και τρίτων, (β) περιέχει ιούς ή άλλα λογισμικά τα οποία δύνανται να προκαλέσουν διακοπή, βλάβη, καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή να προκαλέσουν βλάβη στη φήμη και την υπόληψη της Επιχείρησης των Συνεργατών της ή/και των άλλων χρηστών /Μελών/ καταναλωτών, ή δύναται να παραβιάσει οποιοδήποτε προσωπικό ή άλλο δεδομένο των χρηστών/ μελών/ καταναλωτών του παρόντος Δικτυακού τόπου/ Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας.
Επιπλέον απαγορεύεται: (α) Οποιαδήποτε πρόσβαση ή απόπειρα πρόσβασης σε πληροφορίες και δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) που διακινούνται μέσω του Δικτυακού τόπου και για τα οποία δεν έχετε καμία εξουσιοδότηση ή εξουσία να χρησιμοποιήσετε, (β) Η πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα με σκοπό τη δημιουργία ή παραγωγή προϊόντος ή υπηρεσίας που να ανταγωνίζεται την Υπηρεσία (γ) Η διευκόλυνση με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε μέσα τρίτων να αποκτήσουν πρόσβαση στα Δεδομένα που χορηγούνται στο Policenet από τα Μέλη του., (δ) Οποιασδήποτε μορφής πειρατείας Λογισμικού, hacking ή/και υποκλοπής, αντιγραφής, αναλογικής/ψηφιακής εγγραφής και μηχανικής αναπαραγωγής, διανομής, μεταφοράς, downloading, μεταποίησης, μεταπώλησης, δημιουργίας παράγωγης εργασίας δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) και πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων και του περιεχομένου και υλικού (φωτογραφίες, γραφικά, κείμενα κτλ) του Δικτυακού τόπου.

Επίσης απαγορεύεται η παρακώλυση με οποιονδήποτε τρόπο της λειτουργίας του Δικτυακού Τόπου, καθώς και η τυχόν παράνομη και μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση του περιεχομένου της. Δεν πρέπει με κανένας τρόπο και μέσο να προκαλέσετε αξιόποινες πράξεις στο ή μέσω του Δικτυακού Τόπου που να προσβάλλουν δικαιώματα της Επιχείρησης, των άλλων Χρηστών ή/και τρίτων. Σε αυτά τα πλαίσια εντάσσεται και η απαγόρευση αποστολής spam ή άλλου υλικού επηζήμιου για τα συμφέροντά της Επιχείρησης, τα συμφέροντα των άλλων Χρηστών ή/και τρίτων.
Η σύνδεσή στο Δικτυακό μας Τόπο γίνεται με μέσα του Χρήστη και δια μέσου επιλεγμένων από εσάς εταιριών και παρόχων.

3.    Περιορισμός Εγγυήσεων - Ευθύνης
Η Επιχείρηση ενεργεί πάντοτε καλόπιστα και στο πλαίσιο των όσων προβλέπει ο νόμος και οι παρόντες Όροι. Συνεπώς, έχει λάβει και εξακολουθεί αδιαλείπτως να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά ή άλλα μέτρα και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου (α) ο δικτυακός τόπος και η ηλεκτρονική πλατφόρμα να λειτουργεί αδιαλείπτως και προσηκόντως χωρίς προβλήματα, διακοπές, καθυστερήσεις, σφάλματα ή λάθη, (β) τα δεδομένα/πληροφορίες που χορηγούνται και διαβιβάζονται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου αφενός να μην αλλοιώνονται αφετέρου να προστατεύονται με τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, καθόσον τα συστήματα ασφαλείας του παρόντος δικτυακού τόπου υπόκεινται σε περιορισμούς, (γ) η τεχνολογία που χρησιμοποιεί η ίδια ή οι εξυπηρετητές (Servers) μέσω των οποίων η ηλεκτρονική μας πλατφόρμα τίθεται στη διάθεση των Χρηστών να μην περιέχει ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά ή προγράμματα λογισμικού, (δ) τα προϊόντα προς διάθεση να είναι σε καλή γενικά κατάσταση, επισκευασμένα και καθαρά, κατάλληλα και ασφαλή για τη δημόσια υγεία, ωστόσο το Policenet ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ για όλα τα ανωτέρω και δεν υποχρεούται σε αποζημίωση σας, σε περίπτωση που υποστείτε οποιαδήποτε ζημία για τους ως άνω λόγους.

Επιπλέον η Επιχείρηση ουδεμία εγγύηση παρέχει (α) για την καταλληλόλητα, αποτελεσματικότητα, επάρκεια των Υπηρεσιών του Policenet.gr αναφορικά με το σκοπό για τον οποίο εσείς το προορίζετε και (β) για την ορθή και προσήκουσα εκτέλεση των συναλλακτικών υποχρεώσεων των υπολοίπων Χρηστών του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών του.

Καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του περιεχομένου του Policenet.gr. Παρ’ όλα αυτά, οι χρήστες αποδέχονται ότι το Policenet.gr δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του δικτυακού τόπου με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, από άλλα δίκτυα επικοινωνιών, από το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση του δικτυακού τόπου ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες. Ως εκ τούτου, το Policenet.gr δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ένδο-συμβατική ή άλλη) προερχόμενη από την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σ’ αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών.
Το  Policenet.gr δε φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης, το Policenet ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.
Πλέον των όσων ρητά ορίζονται στο παρόν, το Policenet ουδεμία ευθύνη αστική, ποινική, ή άλλως πως φέρει έναντι υμών ή/και οποιουδήποτε τρίτου έλκει δικαιώματα από εσάς, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω, κατά τη χρήση των υπηρεσιών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποστεί ζημία άμεση, έμμεση, παρεπόμενη, αποθετική οικονομική ή άλλη ζημία, διαφυγόντα κέρδη, οφειλόμενη σε: (α) λάθη, παραλήψεις, τεχνικά κολλήματα, βλάβες ή δυσλειτουργίες των τηλεπικοινωνιακών Δικτύων, του Διαδικτύου, του δικτυακού τόπου, των Internet Service Providers, (β) οριστική ή προσωρινή διακοπή λειτουργίας του δικτυακού τόπου ή ορισμένων υπηρεσιών του ή/και σε διακοπή παροχής ορισμένων υπηρεσιών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, (γ) γεγονότα, καταστάσεις, ενέργειες, πράξεις ή/και παραλήψεις του Policenet ή τρίτων συμπεριλαμβανομένων και των άλλων Χρηστών για τις οποίες το Policenet δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν φέρει υποχρέωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν, (γ) πληροφορίες και λοιπό περιεχόμενο που τυχόν δημοσιεύουν και κοινοποιούν τρίτα μέρη.
Το Policenet.gr δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για την επικοινωνία σας με τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών που διαφημίζουν ή διαφημίζονται στο Policenet και για την οποιανδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ σας σχέση.  
Ο Δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους (Links) σε άλλους δικτυακούς τόπους. Το Policenet σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες άλλων διαδικτυακών τόπων που ενδέχεται να συνδέονται μέσω συνδέσμων και ρητά αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για κάθε περιεχόμενο, πολιτική προστασίας απορρήτου, ποιότητα περιεχομένου και υπηρεσιών τρίτων.  
Το Policenet δεν ελέγχει και δεν προβαίνει σε κανένα προληπτικό έλεγχο του περιεχομένου και των πληροφοριών που δημοσιεύουν και κοινοποιούν τρίτα μέρη και δε φέρει ουδεμία ευθύνη για αυτά.
Το Policenet ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια, σε περίπτωση βλάβης σας από πληροφορίες που παρέχονται στο Policenet.gr ή υπηρεσίες που παρέχει μέσω του δικτυακού τόπου.
Το Policenet δικαιούται να αποκλείσει προσωρινά ή μόνιμα κάποιο Μέλος οποτεδήποτε και χωρίς να αναφέρει τους λόγους, δηλαδή να ακυρώσει/διαγράψει/εμποδίσει την πρόσβαση ή/και τη συμμετοχή μέλους (προσωρινά ή/και μόνιμα) χωρίς να εγερθούν απαιτήσεις κατά του Policenet.gr. Εξυπακούεται ότι το μέλος αυτό απαγορεύεται να γίνει μέλος ξανά του Policenet με τα ίδια ή άλλα στοιχεία εκτός και αν το Policenet συναινέσει ρητώς προς τούτο. Προς τον σκοπό αυτό το μέλος συναινεί το Policenet να διατηρεί τα προσωπικά του στοιχεία στο σύστημά του προκειμένου να είναι σε θέση να ταυτοποιήσει τυχόν μεταγενέστερη προσπάθεια εγγραφής του. Τα ανωτέρω ισχύουν ιδίως (αλλά όχι αποκλειστικώς) σε περίπτωση παραβίασης των όρων χρήσης από το μέλος οι οποίοι στο σύνολό τους αναγνωρίζονται και συνομολογούνται από το μέλος ως ουσιώδεις, σε περίπτωση αιτήματος από οποιαδήποτε Αρχή, Δικαστήριο, σε περίπτωση καταγγελίας από τρίτο δικαιούχο δικαιωμάτων κατά του μέλους.
Το Policenet διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολογήτως και αζημίως να διακόψει ή να παύσει την παροχή των υπηρεσιών του ή/και την λειτουργία του οριστικά ή προσωρινά χωρίς αν υπέχει προς τούτο ουδεμία υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης των μελών. Το Policenet ευθύνεται μόνο για άμεσες ζημιές, οι οποίες προκύπτουν λόγω δόλου ή βαριάς αμέλειας της. Με την επιφύλαξη αναγκαστικού χαρακτήρα διατάξεων, αποκλείεται ρητά η ευθύνη του Policenet για άμεση ζημία λόγω ελαφράς αμέλειας ανεξαρτήτως νομικού λόγου. Αποκλείεται πλήρως και ρητά η ευθύνη του Policenet για έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες – ανεξαρτήτως λόγου.
Τέλος σημειώνουμε πως ουδεμία ευθύνη φέρουμε για την ορθότητα, την πληρότητα ή την ποιότητα των πληροφοριών των εκπεφρασμένων στο forum. Η Επιχείρηση δικαιούται να διαγράφει ή και να μη δημοσιεύει απόψεις ή και αξιολογήσεις, οι οποίες κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια αντιβαίνουν στους όρους και στους σκοπούς της. Επομένως ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης ή χρηματικής ικανοποίησης, για ζημιές και βλάβες που προκλήθηκαν εξαιτίας της μη δημοσίευσης τυχόν τέτοιων πληροφοριών ή/και λόγω ελλιπών πληροφοριών και δεδομένων που τυχόν η Επιχείρηση ας δεν απέσυρε.
Όχι Νομικές Συμβουλές: Η Επιχείρηση δεν προσφέρει νομικές συμβουλές ή εν γένει υπηρεσίες συμβουλευτικού ή εκπαιδευτικού χαρακτήρα και δεν προβαίνει σε ερμηνεία νόμου. Η Υπηρεσία και η Πλατφόρμα δεν προορίζεται να είναι υποκατάστατο της νομικής συμβουλής και προσφέρεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Οι Χρήστες θα πρέπει να επιδιώκουν πάντα τη συμβουλή ενός δικηγόρου ή άλλου φορέα παροχής νομικών ή άλλων αντίστοιχων υπηρεσιών. Δε θα πρέπει να αγνοήσουν την επαγγελματική νομικού χαρακτήρα συμβουλή ή να καθυστερήσουν την αναζήτηση της, επειδή ο Χρήστης έχει διαβάσει κάτι στην Υπηρεσία ή επειδή έχει τηλεφορτώσει ή διαβάσει το Υλικό. H Πλατφόρμα δεν είναι νομικός και δεν πρέπει να υποκαταστήσει αυτόν κατά οποιονδήποτε τρόπο εφόσον απαιτείται.
4.    Αποζημίωση
Ο Χρήστης οφείλει να αποζημιώσει την Επιχείρηση και οιονδήποτε τρίτο έλκει δικαιώματα από αυτή  για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστεί από μη νόμιμη ή και σύμφωνη με τους παρόντες Γενικούς Όρους χρήση του Δικτυακού Τόπου και των παρεχόμενων σε αυτόν Υπηρεσιών (συμπεριλαμβανημένης και της αγοράς από την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα). Σε κάθε περίπτωση, που ο Χρήστης υποστεί οποιαδήποτε ζημία οφειλόμενη αποδεδειγμένη σε βαρεία αμέλεια της Επιχείρησης (εξαιρούμε τυχόν ευθύνης προερχόμενης από ελαφρά αμέλεια), η Επιχείρηση θα καλύψει τυχόν θετική ζημία του Χρήστη που σχετίζεται ευθέως με το ζημιογόνο γεγονός και τη βαριά αμέλεια της επιχείρησης. Όλοι οι περιορισμοί ευθύνης που τίθενται στο παρόν, ισχύουν στο σύνολό τους ως έγκυροι και σύμφωνοι με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, και οι Χρήστες συναινούν στις εξαιρέσεις και περιορισμούς αυτούς.

V.    ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Όλο το συνδρομητικό περιεχόμενο των ιστοσελίδων του παρόντος δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Policenet και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, μέρος ή του συνόλου του περιεχομένου το δικτυακού τόπο για κανέναν σκοπό, πλην της αυστηρά προσωπικής χρήσης, εκτός και αν σας χορηγηθεί εγγράφως η συναίνεσή μας.
Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Επιχείρησή και υπηρεσίες της, τo Policenet.gr και τα παρεχόμενα σε αυτό υπηρεσίες ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα μαζί με την Επιχείρηση καθώς και τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα Policenet.gr και της επιχείρησης ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού.
Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στις ιστοσελίδες Policenet.gr δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους από εσάς ή οποιονδήποτε τρίτο.
Με του παρόντες Γενικούς Όρους παρέχουμε στο Χρήστη περιορισμένη και μη μεταβιβάσιμη άδεια πρόσβασης και προσωπικής χρήσης του παρόντος Δικτυακού Τόπου, αλλά όχι άδεια λήψης του περιεχομένου και του κώδικα του στο σύνολό του ή εν μέρει, παρά μόνο με τη ρητή γραπτή άδεια της Επιχείρησης. Η άδεια αυτή δεν επιτρέπει οποιαδήποτε μεταπώληση ή εμπορική χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου ή του περιεχομένου του, συλλογή και χρήση των καταλόγων των πακέτων, της εμπορικής πολιτικής (εκπτώσεις- κουπόνια κτλ), εξόρυξη δεδομένων κ.α.
Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί ο Χρήστης linking & Framing του Δικτυακού Τόπου χωρίς τη γραπτή συναίνεση της Επιχείρησης. Δεν επιτρέπεται ο Χρήστης να χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε «μετα-ετικέτες» ή οποιοδήποτε άλλο «κρυφό κείμενο» με βάση επωνυμίες ή εμπορικά σήματα της Eπιχείρησής και του Policenet.gr χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της Επιχείρησης. Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, η άδεια που έχει παραχωρηθεί παύει να ισχύει. Το αυτό ισχύει και για τυχόν χρήση των λογοτύπων και εμπορικών σημάτων της Επιχείρησης.

 

VI. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εισαγωγή

H ατομική επιχείρηση E-SURFING ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ που εδρεύει στην Ηλιούπολη, επί της οδού Διαγόρα αριθ. 2 (ΑΦΜ:  052139799 / Δ.Ο.Υ Ηλιούπολης), τηλ.2114088492, email info@e-surfing.gr (εφεξής το «Policenet», η «Επιχείρηση», «εμείς», «εμάς», «μας») η οποία νομίμως  τηρεί και χειρίζεται το διαδικτυακό τόπο policenet.gr (εφεξής ο «Δικτυακός τόπος»), φιλοξενεί την ψηφιακή Πλατφόρμα με την εμπορική ονομασία Policenet (εφεξής η «Πλατφόρμα»), που παρέχει στους επισκέπτες, χρήστες και συνδρομητές των επιμέρους σελίδων του Δικτυακού Τόπου, μια πλούσια συλλογή υπηρεσιών, σελίδων, επιλογών και εργαλείων, όπως υπηρεσίες επικοινωνίας, ηλεκτρονικού εμπορίου μέσω αγοράς συνδρομής για την πρόσβαση σε νομοθετήματα, ενημέρωσης, διαφήμισης κ.α. (εφεξής οι «Υπηρεσίες»). 

 Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μαζί με την Πολική Cookies που αποτελεί ενιαίο κείμενο με την παρούσα και αναπόσπαστο τμήμα αυτής (εφεξής η «Πολιτική Δεδομένων» ή η «Πολιτική») έχει θεσπιστεί από το  Policenet που τυγχάνει και ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που μας χορηγείτε και το αρμόδιο νομικό πρόσωπο σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, - με σκοπό την ενημέρωση σας, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα και αν ενεργείτε, ήτοι αυτή του πλοηγού/ επισκέπτη, χρήστη των Υπηρεσιών, καταναλωτή – αγοραστή, Μέλους, (εφεξής ο «Χρήστης», «εσείς», «εσάς», «σας»), αναφορικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που το Policenet συλλέγει για εσάς μέσω του Δικτυακού Τόπου και της Πλατφόρμας, το σκοπό συλλογής τους, την επεξεργασίας τους από το Policenet, την κατηγορία ή κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων σας, και τις διαδικασίες που δύναστε να ακολουθήσετε αφενός για να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για τη λήψη και επεξεργασία των δεδομένων σας, όπου αυτή (συγκατάθεση) απαιτείται, αφετέρου για την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων σας της πρόσβασης, ενημέρωσης και διαγραφής των δεδομένων που σας αφορούν ή/ και της ανάκλησης της συγκατάθεσης, εφόσον αυτή μας έχει χορηγηθεί.

Η ασφάλεια και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων έχουν για εμάς προτεραιότητα. Γι’ αυτό η Επιχείρησή μας αναλαμβάνει την υποχρέωση να χειρίζεται υπεύθυνα και σύμφωνα με το νόμο τα προσωπικά σας δεδομένα. Η Επιχείρησή μας σε καμία περίπτωση δε θα λάβει από εσάς περισσότερα προσωπικά δεδομένα από τα απαραίτητα για τον εκάστοτε σκοπό που τα συλλέγει, ούτε και θα γνωστοποιήσει τα δεδομένα σας σε τρίτους, εκτός και αν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για την εκτέλεση/ διεκπεραίωση εκ μέρους μας κάποιας υπηρεσίας, την παροχή της οποίας έχετε συμφωνήσει δυνάμει της σύμβασης πώλησης, (πχ παράδοσης προϊόντος) ή η επεξεργασία από τρίτον είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων μας (πχ. διενέργεια πιστωτικού ελέγχου) ή αν έχετε δώσει προηγουμένως τη συγκατάθεσή σας, ή/και όταν ο νόμος το επιτάσσει (πχ προς εκτέλεση κάποιας δικαστικής απόφασης, εισαγγελικής παραγγελίας κτλ.). Με την επιφύλαξη τυχόν διατάξεων της παρούσας Πολιτικής, η Επιχείρησή μας δεν πωλεί, μισθώνει ή μεταβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους. Η Επιχείρησή μας δε συλλέγει και δεν επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ανήλικων παιδιών. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από το Policenet, διέπεται από τους όρους της παρούσας Πολιτικής και τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού όσο και του κοινοτικού δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική μεταβολή του ως άνω κανονιστικού πλαισίου, θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας.

H παρούσα Πολιτική Δεδομένων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης και Συναλλαγών στo policenet.gr, και ενιαίο με αυτούς σύνολο.

Πριν πλοηγηθείτε στο Δικτυακό Tόπο ή την Πλατφόρμα ή κάνετε οποιαδήποτε συναλλαγή μαζί μας, όπως άνοιγμα Λογαριασμού Μέλους ή αγορά της Συνδρομητικής Υπηρεσίας μέσω της Πλατφόρμας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε και την παρούσα Πολιτική και να βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε και με τους όρους και προϋποθέσεις που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Σε περίπτωση διαφωνίας σας με οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους, οφείλετε να μην προβείτε σε καμία ενέργεια που σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική συνεπάγεται λήψη και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Αν διαφωνείτε με οποιονδήποτε όρο ή/και με το σύνολο αυτών, οφείλετε να μην κάνετε χρήση του Δικτυακού Τόπου και των υπηρεσιών της Πλατφόρμας και κυρίως να μη μας χορηγήσετε προσωπικά σας δεδομένα. Σε περίπτωση ωστόσο που επιθυμείτε κάποια διευκρίνιση ή πληροφορία αναφορικά με τους όρους της παρούσας Πολιτικής, ή έχετε κάποια διαφωνία, επιφύλαξη ή απορία σχετική, μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλ. 2114088492, ή αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@e-surfing.gr , πριν τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης σας στο Δικτυακό μας Τόπο συμπεριλαμβανομένης και της πλοήγησης σας σε αυτόν ή τη διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής σας στην Πλατφόρμα. 

Να σημειωθεί ότι η Επιχείρησή μας δύναται κατά καιρούς να τροποποιήσει ή αντικαταστήσει το σύνολο ή/και μέρος της παρούσα Πολιτικής κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια ή/και όταν η τροποποίηση/ αντικατάσταση επιβάλλεται από το νόμο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι τυχόν τροποποιήσεις θα ισχύουν από την ημερομηνία ανάρτησης τους στο Δικτυακό Τόπο. Η οποιαδήποτε χορήγηση προσωπικών σας δεδομένων σε εμάς μετά την οποιαδήποτε τροποποίηση, συνεπάγεται και την αυτόματη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των τροποποιημένων όρων της παρούσας πολιτικής εκ μέρους σας. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε δε συμφωνεί με τις τροποποιήσεις, οφείλει να μη προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια στην Πλατφόρμα ή και χρήση του Δικτυακού Τόπου, πολύ δε περισσότερο στη χορήγηση προσωπικών δεδομένων, δύνανται δε οι Χρήστες να ζητήσουν τη διαγραφή των δεδομένων τους από εμάς, ακολουθώντας τις διαδικασίες που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική κατωτέρω.  

 1. Για ποιο σκοπό συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα?

Τα Προσωπικά δεδομένα και οι Πληροφορίες που συλλέγονται από το policenet σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές σας με το policenet, την επικοινωνία μαζί σας, την εκτέλεση των παραγγελιών, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας και τη διασφάλιση της λειτουργίας αυτών, για λόγους στατιστικούς, για την αποφυγή και πάταξη απατηλών και μη αποδεκτών χρήσεων.

Σημαντικός είναι και ο σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων σας για λόγους διαφήμισης και προώθησης των προϊόντων/υπηρεσιών μας. Με την πραγματοποίηση μιας αγοράς το policenet μπορεί να σας αποστέλλει διαφημιστικό και εν γένει προωθητικό υλικό αναφορικά με τα προϊόντα/υπηρεσίες της, τις προσφορές της, κτλ.

 

 1. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και για ποιο σκοπό?

Προσωπικά Δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε εσάς, ή μπορεί να αποδοθεί σε εσάς. Τέτοια στοιχεία αποτελούν για παράδειγμα το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση, ταχυδρομικό κωδικό, πόλη, χώρα, νομό/περιοχή, τηλέφωνο, κινητό, φαξ καθώς και δεδομένα χρήσης, όπως για παράδειγμα email, όνομα χρήστη, προβαλλόμενο όνομα, κωδικός πρόσβασης κ.α. (Νόμος 2742/1997, Νόμος 3471/2006, όπως ισχύουν και οι σχετικές με αυτούς διατάξεις.) Επιπλέον προσωπικά δεδομένα αποτελούν και ορισμένα τεχνικά δεδομένα που σας αφορούν και δύναται με μια επεξεργασία να σας ταυτοποιήσουν, όπως για παράδειγμα η διεύθυνση IP ή οι ιστοσελίδες από τις οποίες εισήλθατε στο δικτυακό μας τόπο κ.α. 

Το Policenet συλλέγει από εσάς το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο (email) σας, ένα όνομα χρήστη (username) και κωδικό πρόσβασης (Password) κατά την εγγραφή σας στην Πλατφόρμα. Επίσης το Policenet  συλλέγει από εσάς το όνομα, επίθετο, διεύθυνση (οδός, αριθμός, ΤΚ, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., επάγγελμα και τηλέφωνο για την έκδοση του τιμολογίου και την αποστολή του σε εσάς εκ μέρους του policenet.  

Για το σκοπό της πληρωμής της Συνδρομητικής Υπηρεσίας στην Πλατφόρμα, χορηγείτε τα στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας, τα οποία ωστόσο η Επιχείρησή μας δεν τηρεί ούτε επεξεργάζεται εν γένει.

Το Policenet δεν λαμβάνει προσωπικά δεδομένα από τρίτες πηγές αλλά όσα εσείς οι ίδιοι μας χορηγείτε.

 

 1. Πότε και πώς μοιραζόμαστε δεδομένα σας σε τρίτους?

Το Policenet δύναται να διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει για εσάς σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, σε τρίτους, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά δεδομένα σας και οι πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς και σας αφορούν, δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία, ήτοι άλλη από το σκοπό της διαβίβασης σύμφωνα με τα κατωτέρω:

•             σε εταιρείες του ιδίων συμφερόντων για την ολοκλήρωση και εκτέλεση των συμβάσεων με σκοπό την αποθήκευση σε κεντρικές βάσεις δεδομένων, καθώς και για σκοπούς τιμολόγησης και λογιστικής.

 • σε Αντιπροσώπους ή/και υπεργολάβους μας με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης του policenet με τα υποκείμενα των δεδομένων/ πληροφοριών (πχ έλεγχο πιστωτικό, κτλ).

•             σε τρίτα πρόσωπα / υπεργολάβους, συνεργάτες που ενδέχεται να παρέχουν για λογαριασμό του policenet υπηρεσίες προώθησης και marketing, τεχνικές υπηρεσίες, όπως ενδεικτικά υπηρεσίες φιλοξενίας, τεχνικής υποστήριξης, αποστολής Newsletters.

•             σε διαφημιστικές εταιρείες και εν γένει παρόχους διαφημιστικών υπηρεσιών: Το policenet δεν αποκαλύπτει προσωπικά δεδομένα χωρίς τη συναίνεση των υποκειμένων. Ωστόσο, το Policenet δύναται να μοιράζεται με τους τρίτους παρούχους διαφημιστικών υπηρεσιών στατιστικές πληροφορίες αναφορικά με τα προϊόντα/υπηρεσίες που αγοράστηκαν, δημογραφικά στοιχεία, στοιχεία αναφορικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των φορητών συσκευών που χρησιμοποιήθηκαν για την πρόσβαση σας στην Πλατφόρμα κτλ.

•             Σε τρίτους που παρέχουν στο Policenet υπηρεσίες σχετικές με τη λειτουργία της Πλατφόρμας όπως για παράδειγμα developers, data analysts, προμηθευτές, παρόχους υπηρεσιών ασφάλειας των δεδομένων και πληροφοριών των υποκειμένων, αυστηρά για το σκοπό της διεκπεραίωσης των υπηρεσιών τους προς εμάς.

 • Σε i-cloud service providers για τη φιλοξενία της βάσης δεδομένων των πελατών μας, την τεχνική υποστήριξη και διαχείριση.
 • Σε παρόχους υπηρεσιών ασφάλειας των δεδομένων.

•             Σε ειδικούς διαδόχους: Σε περίπτωση που το Policenet υποβληθεί σε μια επιχειρηματική αλλαγή, όπως συγχώνευση, Joint Venture, εξαγορά από άλλη εταιρεία, ή πώληση όλων ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων της, μπορεί να μεταφέρει όλες τις πληροφορίες και δεδομένα σας, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών πληροφοριών, στο διάδοχο οργανισμό σε  περίπτωση μιας τέτοιας αλλαγής. Εάν σημαντικές αλλαγές επέλθουν στις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων του policenet ως αποτέλεσμα της επιχειρηματικής μετάβασης, το policenet θα σας ενημερώσει πριν από τη μεταφορά των προσωπικών δεδομένων σας.

Το policenet ενημερώνει ότι οι ως άνω κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών σας αποτελούν εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό του και άρα ως τέτοιοι δεν προβαίνουν σε καμία επεξεργασία των δεδομένων πέραν των ανωτέρω σκοπών διαβίβασης.

Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι του policenet που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα και Πληροφορίες των υποκειμένων είναι συγκεκριμένοι και η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση στα δεδομένα και τις Πληροφορίες απαγορεύεται. Κάθε εύλογο μέτρο για την ασφάλιση των δεδομένων έχει ληφθεί.

Το policenet δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά δεδομένα ή άλλες πληροφορίες σας σε τρίτους, εκτός από τους ως άνω αναφερόμενους, χωρίς τη συγκατάθεση τους, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Επιπλέον σε περίπτωση νόμιμης διάταξης, υπηρεσιακής εντολής ή επίσημης προκαταρκτικής εξέτασης, η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα άνευ ετέρου να θέσει τα σχετικά στοιχεία στη διάθεση της αντίστοιχης υπηρεσίας.

Το policenet μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα/ πληροφορίες σας και να τα παρακολουθεί για την εκτέλεση της παραγγελίας σας και μπορεί να γνωστοποιεί τα στοιχεία σε τρίτο: (i) όταν η Επιχείρηση θεωρεί καλή τη πίστει ότι είναι υποχρεωμένη να γνωστοποιεί τα στοιχεία σε απάντηση νομικής διαδικασίας (για παράδειγμα, δυνάμει δικαστικής απόφασης, εντάλματος έρευνας ή κλήτευσης) (Ii) όταν πρέπει να συμμορφωθεί με τυχόν ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς (iii) όταν πιστεύει ότι η Πλατφόρμα χρησιμοποιείται για τη διάπραξη ενός εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένης της αναφοράς αυτής της εγκληματικής δραστηριότητας ή ανταλλαγής πληροφοριών με άλλες εταιρίες και οργανισμούς για τους σκοπούς της προστασίας της απάτης και της μείωσης του πιστωτικού κινδύνου (Iv) προκειμένου να προστατεύσει τα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία του Policenet και της Επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένου του να επιβάλλει τους Όρους  Χρήσης της Πλατφόρμας.

Σε περίπτωση που ο Δικτυακός Τόπος ή η Πλατφόρμα εμπεριέχουν υπερσυνδέσμους (links) τρίτων και μεταβείτε σε άλλο δικτυακό τόπο, το Policenet δεν φέρει καμία ευθύνη για προσωπικά δεδομένα που θα χορηγήσετε στον τρίτο και για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που ενδέχεται να τηρεί ο τρίτος.

 1. Μεταβιβάζονται τα δεδομένα σας σε τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε?

Τα δεδομένα τηρούνται σε server στη Γερμανία. Δεν μεταβιβάζουμε προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες εκτός Ευρώπης.

 1. Πόσο καιρό τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα?

Tο Policenet λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την παροχή της αντίστοιχης υπηρεσίας για την οποία χορηγούνται.

 

 1. Ποια είναι τα δικαιώματά σας για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε?

Μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών και προστασίας των προσωπικών του δεδομένων, έχετε τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997. 

Σε κάθε περίπτωση έχετε το δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης (συμπεριλαμβανομένης διόρθωσης) σχετικά με τυχόν τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που το αφορούν και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από το Policenet απευθύνεται εγγράφως προς το policenet στο email info@e-surfing.gr. Έχετε τη δυνατότητα να υποβάλλετε ένα αίτημα σε εμάς για τη δωρεάν πρόσβαση στα δεδομένα σας, ωστόσο ανάλογα με τον όγκο των δεδομένων που το Policenet τηρεί για εσάς, ενδέχεται να σας χρεώσουμε το κόστος της Επιχείρησής μας να παρέχουμε πληροφορίες αναφορικά με τα δεδομένα σας ή τυχόν άλλες πληροφορίες που κατέχουμε για εσάς.

Για οποιαδήποτε απορία ή πρόταση ή δήλωση που σχετίζεται με αυτά τα θέματα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας .

Σε περίπτωση που επιθυμείτε τη διαγραφή του Λογαριασμού σας, η τη μη παραλαβή των ενημερωτικών μας δελτίων ή άλλων διαφημιστικών ενεργειών μας, θα πρέπει και πάλι να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 2114088492, email info@e-surfing.gr  ή αφήνοντας σχετικό μήνυμα στην ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα πράξουμε το αμεσότερο δυνατό τα απαραίτητα. Σε κάθε περίπτωση και μετά τη διαγραφή των στοιχείων ρητά συμφωνείτε στη διατήρηση των στατιστικών στοιχείων αναφορικά με εσάς αφού βεβαίως αυτά (δεδομένα σας) θα έχουν καταστεί πλέον ανώνυμα.

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή διατηρείτε το δικαίωμα ενημέρωσης ή/ και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για έναν από τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα, μπορείτε να αποστείλετε μήνυμα στο info@e-surfing.gr ή να τηλεφωνήσετε στο 2114088492

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλλετε παράπονο αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων αρμόδια αρχή στην Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Προσωπικών δεδομένων που εδρεύει στην Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο:+30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contract@dpa.gr  

 

 1. Τι σημαίνει το δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης για επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων? Πώς ασκείται?

 

Εφόσον το επιθυμείτε μπορείτε να ζητήσετε από το Policenet αποατέλλοντας email στο info@e-surfing.gr ή τηλεφωνώντας στο 2114088492 τη μη επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων εκ μέρους μας ή τη διαγραφή/τροποποίηση κάποιου προσωπικού σας δεδομένου την ανάκληση τυχόν συγκατάθεσης που μας έχετε χορηγήσει για την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων για συγκεκριμένο σκοπό.

 

 1. Που μπορώ να υποβάλλω παράπονα, απορίες, ερωτήσεις για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων?

Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών δεδομένων που εδρεύει στην Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, της οποίας η αποστολή αποτελεί η προστασία των δικαιωμάτων της προσωπικότητας και της ιδιωτικής ζωής του ατόμου στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 2472/1997 και 3471/2006.

Πρωταρχικός σκοπός της Αρχής είναι η προστασία σας από την παράνομη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αλλά και η συνδρομή προς εσάς σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται παραβίαση των σχετικών δικαιωμάτων σας. 

 1. Από πού λαμβάνουμε τα προσωπικά σας δεδομένα?

Λαμβάνουμε τα προσωπικά δεδομένα που μας χορηγείτε οι ίδιοι μέσω της Πλατφόρμας.

 1. Είναι υποχρεωτικό να μας χορηγείτε προσωπικά σας δεδομένα?

Τα προσωπικά δεδομένα που μας χορηγείτε είναι υποχρεωτικά για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο χορηγούνται ήτοι για την εγγραφή σας ως μέλος και την παροχή των υπηρεσιών εκ μέρους του policenet.

 1. Τι τεχνικά μέτρα χρησιμοποιούμε για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων?

To policenet αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών σας Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η ασφάλεια επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

Αναγνώριση Πελάτη

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (e-mail ή username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σαςστοιχεία. Σας δίνεται η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) και τη διεύθυνση ηλεκτρονικής σας αλληλογραφίας (e-mail) όσο συχνά επιθυμείτε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητάς και απόκρυψης του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση μας, αλλιώς το policenet δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε το password σας σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης). Επίσης σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε όχι μόνο γράμματα και αριθμούς αλλά και σύμβολα και τη δημιουργία password.

Εξασφάλιση του Απορρήτου της Μεταφοράς των Προσωπικών σας Δεδομένων

Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, το law.policenet.gr χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης TLS 1.2-128bit.

Αυτόματη Αποσύνδεση

Με το κλείσιμο του φυλλομετρητή γίνεται αυτόματη αποσύνδεση από το χώρο μελών της ιστοσελίδας.

Ελεγχόμενη Πρόσβαση (firewall)

Η πρόσβαση στα συστήματα του policenet (servers) ελέγχεται από firewall, το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους πελάτες/ χρήστες απαγορεύοντας, παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της εταιρείας.

Κρυπτογράφηση

Το σύστημα του law.policenet.gr αποκρυπτογραφεί πρώτα τις πληροφορίες που λαμβάνει χρησιμοποιώντας το ίδιο κλειδί (που προκαθορίζεται με την έναρξη της σύνδεσής σας με την υπηρεσία) και στη συνέχεια τις επεξεργάζεται. Τα συστήματα του law.policenet.gr σας αποστέλλουν πληροφορίες ακολουθώντας την ίδια διαδικασία κρυπτογράφησης.

Σε όποιο σημείο του law.policenet.gr εισάγετε προσωπικά δεδομένα (password, διευθύνσεις, τηλέφωνα, πιστωτικές κάρτες κ.τ.λ.) υπάρχει κρυπτογράφηση TLS 1.2 128-bit.

Η κρυπτογράφηση είναι ουσιαστικά ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού. Κατά την παραγγελία και εφόσον ο χρήστης / πελάτης έχει συνδεθεί με το username και το προσωπικό του κωδικό, όλη η επικοινωνία ανάμεσα στον υπολογιστή σας και τα συστήματα του policenet κρυπτογραφείται με χρήση κλειδιού 128bits. Δηλαδή, κάθε φορά που στέλνετε πληροφορίες προς το σύστημα, ο browser σας τις κρυπτογραφεί πρώτα με χρήση κλειδιού 128 bits και στη συνέχεια τις στέλνει στο σύστημα

Το σύστημα του policenet αποκρυπτογραφεί πρώτα τις πληροφορίες που λαμβάνει χρησιμοποιώντας το ίδιο κλειδί (που προκαθορίζεται με την έναρξη της σύνδεσής σας με την υπηρεσία) και στη συνέχεια τις επεξεργάζεται. Τα συστήματα της ΠΛΑΙΣΙΟ Computers σας αποστέλλουν πληροφορίες ακολουθώντας την ίδια διαδικασία κρυπτογράφησης.

 1. Πώς μπορώ να δω τυχόν αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων?

Το Policenet δύναται να τροποποιεί μονομερώς την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι όποιες αλλαγές θα ισχύουν από την ανάρτησή τους στο Δικτυακό Τόπο και στην Πλατφόρμα.

 

 1. Τι είναι τα cookies?

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία εγκαθίστανται στον υπολογιστή ή στην ηλεκτρονική σας συσκευή, μέσω του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε όταν επισκέπτεσθε το  policenet. Τα cookies μας βοηθούν να συλλέξουμε πληροφορίες απαραίτητες για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας του Διαδικτυακού Tόπου, τη βελτίωση και αναβάθμιση του περιεχομένου του, την προσαρμογή του στη ζήτηση και στις ανάγκες των Χρηστών, καθώς και για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της παρουσίασης και προβολής του policenet σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Κανένα αρχείο Cookie από αυτά που χρησιμοποιούνται στο Διαδικτυακό Τόπο δεν συλλέγει πληροφορίες που να σας ταυτοποιεί προσωπικά και δε λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή σας.

Τα στοιχεία που συλλέγουν τα cookies μπορεί να περιλαμβάνουν τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα του Δικτυακού Τόπου συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεστε και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξετε μέσω του Δικτυακού μας Tόπου.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Cookies, το τρόπο διαχείρισης και διαγραφής τους, μπορείτε να βρείτε στο www.aboutcookies.org

 

 1. Το policenet χρησιμοποιεί cookies;

Το policenet χρησιμοποιεί τις εξής κατηγορίες cookies:

 • Παροδικά και επίμονα

Τα «παροδικά» Cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή στην ηλεκτρονική συσκευή κατά τη διάρκεια επίσκεψής σας στο Διαδικτυακό Τόπο και διαγράφονται με την έξοδό σας από αυτόν. Τα «επίμονα» Cookies παραμένουν στον υπολογιστή ή στην ηλεκτρονική σας συσκευή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέχρι να διαγραφούν από εσάς. Παράδειγμα τα Cookies που είναι απαραίτητα για την παροχή εκ μέρους μας των Υπηρεσιών μας προς εσάς (Cookies που ευθύνονται για την απομνημόνευση των προϊόντων που αποθηκεύονται στο καλάθι σας και τα οποία παραμένουν στη μνήμη για 7 περίπου ημέρες), ή Cookies που καταγράφουν τις συμπεριφορές σας μέσα στο Δικτυακό Τόπο, όπως τις επιλογές σας, τα δημογραφικά σας στοιχεία, τα προϊόντα που επισκέπτεστε, και άλλα στοιχεία που συμβάλλον στη δημιουργία ενός ανώνυμου προφίλ .

 • Cookies Τρίτων (3dr Party Cookies)

Τρίτοι όπως ηGoogle Analytics δύνανται να εγκαθιστούν τα Cookies που χρησιμοποιούμε. Στην περίπτωση που μέσω του Διαδικτυακού Τόπου εισέρχεστε σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων ή συνδέεστε με φορείς κοινωνικής δικτύωσης (twitter, facebook, youtube), θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι τρίτοι αυτοί διαδικτυακοί τόποι ή φορείς, ενδεχομένως να εγκαθιστούν Cookies αμέσως μόλις πατήσετε το σχετικό σύνδεσμο. Τα Cookies αυτά βρίσκονται εκτός του πεδίου ελέγχου μας και διέπονται από την πολιτική cookies του κάθε τρίτου που τα εγκαθιστά. Πρέπει να διαβάσετε τις αντίστοιχες πολιτικές των ιστοτόπων τους, ώστε να δείτε πώς ακριβώς θα πρέπει να τα διαχειριστείτε.

 1. Ποια είναι τα είδη cookies που χρησιμοποιεί το Policenet?

Στον πίνακα που ακολουθεί παραθέτουμε τα Cookies που χρησιμοποιούμε στο διαδικτυακό μας τόπο, τις πληροφορίες που το καθένα συλλέγει, το σκοπό που οι εν λόγω πληροφορίες εξυπηρετούν καθώς και την προέλευση καθενός :

 

Πληροφορίες / Σκοπός

Διάρκεια

Προέλευση

_ga,_gid, _gat

Καταγράφει το χρόνο παραμονής των επισκεπτών σε κάθε ιστοσελίδα του διαδικτυακού τόπου. Χρησιμεύει στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας κάθε ιστοστελίδας καθώς και στη βελτίωση/αναβάθμιση της δομής και του περιεχομένου της και την προσαρμογή της στις ανάγκες των επισκεπτών.

Επίμονο

Google Analytics

__asc, __auc

Καταγράφει το χρόνο παραμονής των επισκεπτών σε κάθε ιστοσελίδα του διαδικτυακού τόπου. Χρησιμεύει στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας κάθε ιστοστελίδας καθώς και στη βελτίωση/αναβάθμιση της δομής και του περιεχομένου της και την προσαρμογή της στις ανάγκες των επισκεπτών.

Επίμονο

Alexa Internet

Drupal…

Cookie-agreed

Καταγραφεί επιλογές του χρήστη σχετικά με τις προτιμήσεις του και τις προηγούμενες ενέργειές του κατά την χρήση της πλατφόρμας για την βελτίωση της εμπειρίας του.

Επίμονο

policenet.gr

Has_js

Καταγράφει την δυνατότητα εκτέλεσης javascript από τον φυλλομετρητή του χρήστη

Παροδικό

law.policenet.gr

SSESS…

DRUPAL_UID

Αποδίδει στον χρήστη ηλεκτρονικό αναγνωριστικό για την αυθεντικοποίησή του από την πλατφόρμα

Παροδικό

policenet.gr

__unam

Καταγράφει το αναγνωριστικό του χρήστη στην υπηρεσία ShareThis μέσω της οποίας παρέχονται δυνατότητες διεπαφής του χρήστη με πλατφόρμες κοινωνικών μέσων (social media)

Επίμονο

ShareThis

 

 

 1. Τι είναι το profiling? Μπορώ να μην συναινέσω σε αυτό?

 

Δεν γίνεται Profiling μέσω των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει το Policenet που είτε χορηγείτε εσείς οι ίδιοι, είτε λαμβάνει μέσω των cookies.

 

VII.    ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1.    Τελικοί Όροι

Οι παρόντες Γενικοί Όροι αποτελούν  τους τελικούς και μοναδικούς όρους σε ισχύ αναφορικά με την παροχή της Υπηρεσίας εκ μέρους της Επιχείρησης στον Χρήστη και καταργούν τυχόν προ ισχύσαντες όρους, προηγούμενες συμβάσεις και διακανονισμούς, έγγραφους ή προφορικούς μεταξύ της Επιχείρησης και του Χρήστη αναφορικά με τη χρήση της Υπηρεσίας.
2.    Παραίτηση
Καμία καθυστέρηση, αμέλεια ή ανοχή της Επιχείρησης στην επιβολή της τήρησης κάποιου παρόντος όρου από τον Χρήστη, δεν αποτελεί παραίτηση ούτε βλάπτει προβλεπόμενο στην παρούσα  δικαίωμά της. Εάν οποιοσδήποτε παρόν όρος ήθελε κριθεί από οποιοδήποτε αρμόδιο Δικαστήριο η Αρχή ως άκυρος και κατά συνέπεια ανεφάρμοστος, ο όρος αυτός δε θα συμπαρασύρει σε ακυρότητα τους υπόλοιπους όρους της παρούσης, οι οποίοι θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.
3.    Ακυρότητα όρων
Στην περίπτωση που κάποιο τμήμα του παρόντος κηρυχθεί ή ορισθεί με δικαστική απόφαση άκυρο, η ακυρότητα αυτή δεν θα επηρεάσει το κύρος του υπολειπόμενου τμήματος του παρόντος, το οποίο θα παραμείνει ισχυρό σαν οι παρόντες Γενικοί Όροι να είχαν εκτελεσθεί με το άκυρο τμήμα τους διαγεγραμμένο. Η Επιχείρηση θα επιδιώξει να αντικαταστήσει κάθε άκυρο όρο, με νέο έγκυρο όρο, του οποίου το αποτέλεσμα θα είναι το εγγύτατο ισοδύναμο αυτού που ακυρώθηκε.

4.    Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι διέπονται από την ελληνική νομοθεσία και ειδικότερα τα όσα ορίζει ο Νόμος 2251/1994 περί Προστασίας Καταναλωτών, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων σχετικά με την εφαρμογή, ερμηνεία, ακυρότητα όρων της σύμβασης, την ύπαρξη ή ανυπαρξία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων εκ συμβάσεως ή και αδικοπραξίας, ερμηνεύεται σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους. Ως καταναλωτές μπορείτε να προσφύγουν σε φορείς ΕΕΔ, που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια ποιότητας, για κάθε είδος διαφοράς που έχουν με τους προμηθευτές αγαθών ή υπηρεσιών, ανεξαρτήτως του τι αγόρασαν (με την εξαίρεση υπηρεσιών υγείας και ανώτατης εκπαίδευσης) και πως το αγόρασαν (ηλεκτρονικά ή μη, εγχώρια ή διασυνοριακά). και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των καθ’ ύλη αρμοδίων δικαστηρίων της πόλεως των Αθηνών, στην δικαιοδοσία των οποίων τα μέρη υποβάλλονται από σήμερα οικειοθελώς.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από το Policenet να μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLa....

 

5.    Πολιτική Αντιμετώπισης Παράπονων - Υποστήριξη Πελάτη
Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών του Policenet στα τηλέφωνα 2114088492 ή αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο info@e-surfing.gr αναφέροντας το ονοματεπώνυμο σας.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ