ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

Νομοθέτημα Κατηγορία νομοθετήματος
N. 4070/2012 Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις
Ν. 2774/1999 Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό τομέα
Ν. 3115/2003 Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών
Ν. 3783/2009 Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισμού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις
Ν. 3674/2008 Ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου διασφάλισης του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και άλλες διατάξεις
Π.Δ. 156/1990 Σταθμοί Ασυρμάτου ζώνης συχνοτήτων πολιτών - Ραδιοσταθμοί C.B.
ΠΔ 47/2005 Διαδικασίες καθώς και τεχνικές και οργανωτικές εγγυήσεις για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και για τη διασφάλισή του