ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Νομοθέτημα Κατηγορία νομοθετήματος
Υ.Α. οικ. Α 35509/1736 της 26.06/10.07.2018 Κατάταξη των παραβάσεων των άρθρων 1 και 2 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59) περί της ...
Ν. 4530/2018 Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις
N. 4070/2012 Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις
Ν. 383/1976 Περί διενεργείας εμπορευματικών μεταφορών διά φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρώσεως και άλλων τινών διατάξεων
Ν. 2801/2000 Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις
Ν. 2696/1999 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
Υ.Α. 18200 του 1979 Περί καθορισμού προϋποθέσεων και διαδικασίας χορηγήσεως στοιχείων κυκλοφορίας διά δοκιμαστικήν κυκλοφορίαν...
N. 2622/1998 Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης Δήλωση περιουσιακής κατάστασης αστυνομικών και άλλες διατάξεις
Υ.Α. Κ3-1563 του 2000 Καθορισμός της διαδικασίας επιβολής των κυρώσεων που προβλέπονται από την παρ. 4 του άρθρου 5 του Κ.Ν. 489/76
Υ.Α. 51961/6826 του 2007 Καθιέρωση συστήματος κυρώσεων των Εκπαιδευτών Υποψήφιων Οδηγών ...

Σελίδες