ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

Νομοθέτημα Κατηγορία νομοθετήματος
Ν. 4251/2014 Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις
Ν. 3064/2002 Καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, των εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας, της πορνογραφίας ανηλίκων ...
Ν. 2910/2001 Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις
Ν. 3536/2007 Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
Ν. 3386/2005 Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια.
Ν. 3907/2011 Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ ...
Υ.Α. οικ. 13703 του 2007 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 24103/2005 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1804) Υπουργικής Απόφασης περί ...
Υ.Α. 23195 του 2013 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 933/16.01.2009 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών περί ...
Υ.Α. οικ. 933 του 2009 Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαμονής ...
Υ.Α. οικ. 24103/05 του 2005 Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαμονής ...

Σελίδες