Νομοθεσία - Εργαλεία για αστυνομικούς

Αναζήτηση

Νομοθεσία - Εργαλεία για αστυνομικούς

Νομοθέτημα Κατηγορία νομοθετήματος
Ν. 2713/1999 Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις
Π.Δ. 37/2019 (Α΄ 63) Τροποποίηση διατάξεων των π.δ/των 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 281) και 7/2017 «Αναδιάταξη - αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 14)
Π.Δ. 352/1995 Οργανισμός Σχολής Αστυφυλάκων
Ν. 4018/2011 Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ...
Ν. 3937/2011 Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις
Ν. 4071/2012 Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.
Ν. 393/1976 Περί ιδρύσεως και λειτουργίας Τουριστικών Γραφείων
Ν. 711/1977 Περί Ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων
Π.Δ. 14/2001 Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας
Ν. 2557/1997 Θεσμοί μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης

Σελίδες