Νομοθεσία - Εργαλεία για αστυνομικούς

Αναζήτηση

Νομοθεσία - Εργαλεία για αστυνομικούς

Νομοθέτημα Κατηγορία νομοθετήματος
Ν. 3103/2003 Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις
N. 4014/2011 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων ....
Π.Δ. 178/2014 Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας
Ν. 2168/ 1993 "Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις"
Ν. 3377/2005 Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς - Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης
Ν. 2446/1996 Τροποποίηση του ν. 711/1977 “περί ειδικών τουριστικών λεωφορείων και άλλες διατάξεις”
N. 4139/2013 "Περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις"
Ν. 4557/2018 Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ...
Ν. 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός
Ν. 3213/2003 Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων

Σελίδες