Νομοθεσία - Εργαλεία για αστυνομικούς

Αναζήτηση

Νομοθεσία - Εργαλεία για αστυνομικούς

Νομοθέτημα Κατηγορία νομοθετήματος
Ν. 2121/1993 Πνευμα­τική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτι­στικά θέματα
Ν. 3284/2004 Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας
Ν. 4028/2011 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2168/1993 και προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/43/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2009
Ν. 2472/1997 Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Υ.Α. 6500/1/6-ιγ του 1995 Κατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας
Υ.Α. 18200 του 1979 Περί καθορισμού προϋποθέσεων και διαδικασίας χορηγήσεως στοιχείων κυκλοφορίας διά δοκιμαστικήν κυκλοφορίαν...
Υ.Α. Υ1γ/ Γ.Π/9516 του 2009 Aδειοδότηση καταστημάτων περιποίησης χεριών ή και ποδιών
Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π.οικ. 21172 του 2003 Περί υγειονομικών όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας εργαστηρίων δερματοστιξίας (τατουάζ)
Υ.Α. Α2-96 του 2007 Τιμές προϊόντων σε περιοχές ελεγχόμενης πρόσβασης κατά εφαρμογή του άρθρου 16 του ν. 3377/2005...
Υ.Α. 93828 του 2006 Υγειονομική Διάταξη αναφορικά με κανόνες υγιεινής και καθορισμό προϊόντων που διατίθενται από τα κυλικεία ...

Σελίδες